Augstākā izglītība

Augstākajā izglītībā Slovēnijā ir trīs pakāpju sistēma. Bakalaura līmenī piedāvā divu veidu programmas — profesionālo un akadēmisko izglītību. Studiju programmas parasti ilgst trīs līdz četrus gadus (180-240 kredītpunkti).

Maģistra grāda studijas noris vienu līdz divus gadus (60-120 kredītpunkti). Apvienotās jeb tā saucamās “garās” maģistra programmas ar iestāšanos pēc vidusskolas un nepārtrauktu studiju ciklu tiek pieļautas kā izņēmums gadījumos, ja ES reglamentētajai profesijai ir šādas izglītības prasības. Ar maģistra grādu studijas var turpināt trīs gadu doktorantūrā (180 kredītpunkti).

Valoda

Pārsvarā studijas ir slovēņu valodā, lai gan ir tendence pieaugt angļu valodā piedāvāto kursu skaitam. Ārzemju studentiem ir jāuzrāda sertifikāts, kas apliecina slovēņu valodas zināšanas. Slovēņu valodas centrs piedāvā valodu kursus. Informāciju var meklēt: http://www.centerslo.net/

Iestāšanās noteikumi

Pamata prasība ir atbilstoša līmeņa vidējā izglītība un centralizēto eksāmenu rezultāti. Profesionālās augstākās izglītības programmās pieņem arī ar kvalifikācijas eksāmena rezultātiem vai kvalifikācijas apliecību. Ir nepieciešamas arī slovēņu valodas zināšanas – atsevišķās programmās pieprasa zināšanas apliecināt ar Slovēņu valodas eksāmenu. Ir nepieciešams iegūt ārzemēs izsniegto izglītības dokumentu apstiprinājumu. To veic pašas augstskolas, un apstiprināšanas procesam jāparedz divi mēneši. Plašāka informācija par to, kā ir organizēta pieteikšanās studijām, kā arī akadēmiskais kalendārs ir skatāms šeit: http://studyinslovenia.si/how-to-apply/academic-calendar-and-deadlines/

Augstskolas ir tiesīgas pašas noteikt iestāšanās prasības konkrētajās studiju programmās. Dažām programmām piemēro profesionālo, māksliniecisko vai psihofizisko spēju pārbaudes, citām konkurss notiek uz atzīmju un centralizēto eksāmenu rezultātu pamata.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Izglītības novērtēšana un izglītības dokumentu atzīšana izglītības turpināšanas nolūkos ir izglītības iestāžu kompetencē. Tas nozīmē, ka lēmumu par izglītības dokumenta atbilstību iestāšanās prasībām pieņem tā augstskola, kurā students stājas.

Mācību maksa

ES pilsoņiem mācību maksa par pilna laika bakalaura līmeņa studijām gan valsts augstskolās, gan valsts subsidētajās privātajās augstskolās nav jāmaksā. Pēcdiploma studijas ir par maksu. Sīkāka informācija skatāma šeit.

Uzturēšanās izmaksas

Vidējās uzturēšanās izmaksas studentiem Slovēnijā ir aptuveni 550-600 EUR mēnesī, ieskaitot īri par mājokli.

Apdrošināšana

Slovēnijā darbojas Eiropas Veselības apdrošināšanas karte (EVAK), kas jāpieprasa savas valsts veselības apdrošināšanas iestādē. Tomēr EVAK nesedz visus ārstēšanās izdevumus, tādēļ ir nepieciešams papildus iegādāties privāto apdrošināšanu. Vairāk par veselības pakalpojumiem Slovēnijā var uzzināt Slovēnijas Valsts veselības apdrošināšanas institūta mājas lapā: www.zzzs.si.

Finanšu palīdzība

Profesionālās augstākās izglītības programmu studenti saņem dažāda veida valsts atbalstu, kas ir pieejams arī ES pilsoņiem. Pilna laika studenti var pieteikties uz studentu pabalstu uzturēšanas izdevumu segšanai. Stipendiju piešķir, pamatojoties uz studenta sociālajiem apstākļiem, bet stipendijas apjoms ir atkarīgs no sekmēm. Ir pieejamas arī mājokļa subsīdijas un atlaides studentu ēdnīcās.

Bakalaura līmenī netiek piedāvātas stipendijas akadēmisko studiju programmu studentiem. Slovēnijas Cilvēkresursu attīstības un stipendiju fonds piedāvā dažas stipendijas arī ārzemju studentiem, kuri vēlas studēt doktorantūrā vai veikt pētījumus.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

ES pilsoņi Slovēnijā var studēt bez īpašām vīzām. Ja paredzēts uzturēties Slovēnijā ilgāk nekā trīs mēnešus, ir nepieciešama uzturēšanās atļauja. To var saņemt vietējā policijas iecirknī. Informāciju var atrast Slovēnijas Iekšlietu ministrijas mājas lapā: http://www.mnz.gov.si/en/services/slovenia_your_new_country/entering_the_country/citizens_of_eu_and_eea/.

Mājokļa atrašana

Ārzemju studenti, kuri ieguvuši Slovēnijas valdības stipendiju vai piedalās ERASMUS studentu apmaiņas programmā, var dzīvot studentu kopmītnēs. Pārējiem būs jāmeklē iespējas īrēt privāti, jo kopmītnēs ir vietu trūkums. Universitātes mājokļu dienests var norādīt uz dzīvokļu meklēšanas iespējām, bet parasti nesniedz individuālu palīdzību mājokļa meklēšanā. Ieteicams sākt mājokļa meklēšanu divus mēnešus pirms akadēmiskā gada sākuma. Individuāliem mājvietas meklētājiem ieteicams noskaidrot, vai bez īres maksas nav papildus jāmaksā arī komunālie maksājumi. Noderīga saite mājokļa meklēšanai http://studyinslovenia.si/live/accomodation/.

Studentu apvienības

Slovēnijā katrai augstskolai ir sava studentu organizācija jeb padome (skat. http://www.slovenia.si/study/living/student-life/). Slovēnijas studenti aktīvi iesaistās arī starptautiskās studentu organizācijās, kas pārstāv konkrētas nozares studentus.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

http://studyinslovenia.si/

Noderīgas adreses

Slovēnijas Cilvēkresursu attīstības un stipendiju fonds
Sovene Human Resources Development and Scholarship Fund,

Dunajska 22, 1000 LJUBLJANA Slovenia
tālr.: +386 (0)1 434 10 80
fakss: +386 (0)1 434 58 99
e-pasts: info@sklad-kadri.si
mājas lapa: http://www.sklad-kadri.si/

Slovēņu valodas centrs
University of Ljubljana Faculty of Arts
Kongresni trg 12 SI-1001 LJUBLJANA Slovenia
tālr.: +386 (0)1 241 8677
fakss: +386 (0)1 241 86 44
e-pasts: center-slo@ff.uni-lj.si
mājas lapa: http://www.centerslo.net/

Studentu darba birža
Študentski Serviss, Slovenska c. 40, 1000 LJUBLJANA Slovenia
tālr.: +386 (01) 72 98 333
e-pasts: info@studentski-servis.com
mājas lapa: http://www.studentski-servis.com/

Izglītības un sporta ministrija
Ministry of Education and Sport
Masarykova 16, SI-1000 LJUBLJANA Slovenia
tālr.: +386 (0)1 400 54 00
fakss: +386 (0)1 400 53 29
e-pasts: gp.mss@gov.si

mājas lapa: http://www.mss.gov.si/

Iekšlietu ministrija

Ministry of the Interior
Štefanova 2, 1501 LJUBLJANA Slovenia
tālr.: +386 (0)1 428 4000

fakss: +386 (0)1 251 43 30

e-pasts: gp.mnz@gov.si
mājas lapa: http://www.mnz.gov.si/

Izglītības atzīšana un novērtēšana
Ministry of Higher Education, Science and Tehnology, Education Recognition Office
Kotnikova 38, 1000 LJUBLJANA Slovenia
tālr.: +386 (0)1 478 4745
fakss: +386 (0)1 478 4724
e-pasts: naric.mvzt@gov.si
mājas lapa: http://www.mizs.gov.si/en/areas_of_work/directorate_of_higher_education/enic_naric_centre/

Materiāla sagatavošanā izmantoti šādi avoti:

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.