Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. VIAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku izglītības jomā un nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības (ES) politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību. 

VIAA mērķi un kompetence

28 darbības gadu laikā pilnveidojoties, paplašinoties un uzņemoties arvien jaunus izaicinājumus VIAA mērķi kļuvuši tikai ambiciozāki, tiecoties kļūt par profesionālas, efektīvas, konsekventas, uz sadarbību un pārmaiņām orientētas valsts iestādes etalonu ar šādiem mērķiem:

 • VIAA ir ekspertīzes un resursu avots efektīvai izglītības attīstības iniciatīvu plānošanai un īstenošanai;
 • VIAA ir augsti profesionāla vide apjomīgu ārvalstu finanšu līdzekļu vadībai;
 • VIAA vērtība ir profesionāli un uz attīstību orientēti darbinieki un vadītāji;
 • VIAA klients (labuma guvējs) ir apmierināts;
 • VIAA personificē atvērtas un pretimnākošas organizācijas tēlu.

Darbības virzieni

VIAA:

 • nodrošina Erasmus+ programmas nacionālās aģentūras funkciju izpildi, administrējot Erasmus+ programmu izglītības un mācību jomā vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros
 • veic Erasmus+ programmas augstākās izglītības starptautiskā kontaktpunkta funkciju izpildi
 • nodrošina profesionālās izglītības mobilitātes hartu konkursa izsludināšanu
 • organizē Eiropas Atzinības zīmes valodu apguvē pretendentu atlasi
 • veic informācijas un publicitātes pasākumus par Erasmus Augstākās izglītības hartas konkursu un pieteikumu sagatavošanu, Erasmus+ programmas centralizētajām aktivitātēm un Jean Monnet programmu, popularizējot Eiropas Savienības Erasmus Mundus un Tempus starptautisko sadarbības programmu augstākajā izglītībā sasniegto

Lasīt vairāk: www.erasmusplus.lv

VIAA:

 • nodrošina Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanu
 • organizē izglītības iestāžu un izglītības programmu atlasi mācībām pieaugušajiem, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu
 • uztur informācijas sistēmu pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam – personu reģistrēšanās un datu uzkrāšanas nodrošināšanai
 • nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu kompensēšanu

Lasīt vairāk: www.macibaspieaugusajiem.lv

VIAA

 • darbojas kā sadarbības partneris 17 profesionālās izglītības iestādēs, veicot  Eiropas Reģionālās attīstības fonda “Profesionālās izglītības iestāžu modernizācija” projektu iesnieguma sagatavošanu, projekta vadību un īstenošanu
 • palīdz modernizēt 17 profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību

Lasīt vairāk: Izglītības infrastruktūra

VIAA:

 • nodrošina karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību
 • nodrošina informatīvo resursu un metodisko materiālu izstrādi karjeras attīstības atbalsta jautājumos
 • organizē atbalsta pasākumus karjeras pakalpojumu sniedzējiem viņu profesionālās kompetences pilnveidei
 • apkopo informāciju par profesijām un izglītības iespējām interneta vietnē www.profesijupasaule.lv
 • uztur nacionālo izglītības iespēju datu bāzi www.niid.lv
 • nodrošina Eiropas Komisijas informācijas un konsultāciju tīkla Euroguidance darbību Latvijā
 • popularizē Eiropas Komisijas karjeras attīstības atbalsta politiku Latvijā un izplata informāciju, kas sekmē mobilitāti Eiropas Savienībā izglītības ieguves nolūkā
 • nodrošina Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu 

Lasīt vairāk: Karjeras atbalsts un Euroguidance

VIAA:

 • organizē ikgadējo profesionālās izglītības audzēkņu nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkursu SkillsLavia
 • nodrošina Latvijas dalību starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos Euroskills un Worldskills

Lasīt vairāk: Skills konkursi

VIAA:

 • veic Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ieviešanas aģentūras funkcijas
 • administrē programmu  “Pētniecība un izglītība” divos virzienos:
  1. stipendiju nodrošināšana mobilitātes projektiem starp Latvijas un donorvalstu augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām, sekmējot augstākās izglītības iestāžu akadēmiskā un vispārējā personāla kompetenci, izcilību un ilglaicīgas profesionālās attiecības
  2. atbalsts četriem Latvijas inovāciju centriem Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī un Cēsīs, veicinot reģionālo zināšanu attīstību STEM jomā (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika).

Lasīt vairāk: www.eeagrants.lv

VIAA

 • nodrošina Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju īstenošanu Latvijā
 • informē un konsultē Nordplus projektu pieteicējus un īstenotājus
 • piedalās projektu atlasē un uzrauga to īstenošanu.

Lasīt vairāk: Nordplus

VIAA:

 • administrē Latvijas valsts stipendijas ārzemniekiem un ārzemju valdību stipendijas Latvijas iedzīvotājiem studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās augstākās izglītības un zinātniskajās institūcijās

Lasīt vairāk: Valdību stipendijas

VIAA:

 • administrē studiju un studējošo kreditēšanu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu
 • administrē un nodrošina kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksāšanu
 • piedalās studentu kreditēšanas politikas veidošanā valstī.

Lasīt vairāk: Studiju kredītu administrēšana

VIAA:

 • nodrošina nacionālās iniciatīvas Study in Latvia īstenošanu, atbalstot Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju, eksportspēju un mobilitāti, veicinot ārvalstu studentu piesaisti un informācijas apriti par studijām Latvijas augstskolās kvalitatīvās, ES dalībvalstu valodās īstenotās studiju programmās
 • uztur un attīsta Study in Latvia tīmekļvietni un studiju programmu datu bāzi ārvalstu studentiem
 • nodrošina Latvijas dalību starptautiskajās izglītības izstādēs un citos eksportspēju veicinošajos pasākumos
 • nodrošina Latvijas dalību Eiropas Komisijas Study in Europe projektā
 • sniedz atbalstu Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām ārvalstīs augstākās izglītības eksportspējas veicināšanas jautājumos
 • veic ārvalstu studentu apmierinātības aptaujas – Starptautiskais studentu barometrs, 2019

Lasīt vairāk: www.studyinlatvia.lv

VIAA:

 • nodrošina Latvijas dalību ārvalstu un starptautisko institūciju izglītības nozares informācijas tīklā Eurydice
 • sagatavo un regulāri atjauno informāciju Latvijas izglītības sistēmas aprakstam
 • sadarbībā ar Latvijas izglītības speciālistiem sagatavo Eurydice ziņojumiem iesniedzamo informāciju par izglītību Latvijā
 • organizē ziņojumu tulkošanu un publicēšanu latviešu valodā
 • izplata tīkla publikācijas mērķgrupām – izglītības politikas veidotājiem, izglītības pārvalžu speciālistiem, maģistrantiem, doktorantiem u.c. interesentiem
 • sagatavo interesentu pieprasīto informāciju par specifiskiem izglītības sistēmu jautājumiem

Lasīt vairāk: Eurydice

VIAA:

 • no 2014. gada 1. jūnija – 2021. gada 31. decembrim īstenoja projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”
 • 2020. gada rudenī īstenoja noslēdzošo Jauniešu garantijas uzņemšanu profesionālās pilnveides programmās digitālo, uzņēmējdarbības vai profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju pilnveidei. Mācībām varēja pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši pamata vai vidējo izglītību, nemācās un nestrādā. Mācību laikā viņiem bija iespēja saņemt stipendiju 5 eiro par apmācību dienu, nepārsniedzot 115 eiro mēnesī, ja nav neattaisnotu kavējumu.

Lasīt vairāk: Jauniešu garantija