Vasaras skolas Vasaras skolu rīkotājiem
jauna meitene sēž zaļā zālītē dabā un raksta planšetē

Latvijas augstākās izglītības iestādes līdz 2022. gada 20. decembrim var pieteikties finansiāla atbalsta saņemšanai starptautisku vasaras skolu organizēšanai, kuru nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 

VIAA atbalstu vasaras skolu rīkošanai sniedz stipendiju veidā, un tās paredzētas ārvalstu studentu un akadēmiskā personāla atbalstam, lai piedalītos Latvijas augstākās izglītības iestāžu rīkotajās starptautiskajās vasaras skolās. Vasaras skolas stipendijas apmērs ir 1000 eiro vienam vasaras skolas dalībniekam klātienes vasaras skolas norises periodā.

  • Latvijas valsts stipendijas piešķir, lai atbalstītu vasaras skolas, kuras:
    • vairo Latvijas atpazīstamību ārzemēs un veicina Latvijas un ārvalstu sadarbību
    • veltītas intensīvai latviešu valodas apguvei;
    • popularizē Latvijas kultūru, vēsturi, izglītību un latviešu valodu.

Ārvalstu studenti un akadēmiskais personāls varēs pieteikties Latvijas valsts stipendijām pašās augstākās izglītības iestādēs – vasaras skolu organizētājās no 2023. gada 1. februāra līdz 2023. gada 1. aprīlim. Augstākās izglītības iestādēm, kuras piesakās finansiālajam atbalstam, jābūt gatavām atvērt savu vasaras skolu mājaslapas, kā arī iesniegt VIAA mājaslapā ievietojamo informāciju līdz 2023. gada 1. februārim.

Ar Latvijas valsts stipendijām atbalstāmas tikai tās augstākās izglītības iestādes, kuras noslēgušas vienošanos par labu praksi ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā. 

Iesniegumu finansiāla atbalsta saņemšanai veido:

  1. aizpildīta iesnieguma veidlapa, kas atrodama šī sludinājuma beigās;
  2. pavadvēstule, kurā minēts augstskolas kontaktpersonas vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs.

Dokumenti līdz 2022. gada 20. decembrim (plkst. 17.00) jāiesniedz VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā - personīgi VIAA, atsūtot pa pastu (pasta zīmogs) vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz VIAA e-pastu info@viaa.gov.lv.

VIAA vērtēšanas komisija vērtēs iesniegumus, ņemot vērā administratīvās un kvalitātes vērtēšanas kritērijus, kas uzskaitīti veidlapā, un informēs iesniedzējus par pieņemto lēmumu līdz 2023. gada 20. janvārim. VIAA plāno atbalstīt 6-8 vasaras skolas, katrai piešķirot līdz 10 stipendijām. Līgumus ar augstskolām – vasaras skolu organizētājām – tiek plānots noslēgt līdz 2023. gada 28. februārim.

Atbalstītās vasaras skolas 2022. gada vasarā

*Līgumā ietverta informācija par finanšu nosacījumiem un atskaitīšanās kārtību, tai skaitā kritēriji, kas nepieciešami augstākās izglītības iestādes, lai veiktu ārzemju studentu un akadēmiskā personāla atlasi