Nordplus Projektu pieredze
Nordplus pieredze Valmieras vidusskolā

Valmieras 2. vidusskolā sadarbībā ar četriem Baltijas valstu partneriem no Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas un Somijas laika posmā no 2017. gada septembra līdz 2018. gada septembrim īstenoja Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektu „Daudzvalodu pasaule - kompetenču apguve un uzlabošana, izmantojot valodu un karjeras izglītību” (Multilingual World - VECTOR to improve competencies through language and career education), kurā apmainījās ar pieredzi daudzvalodības izglītībā un apkopoja un izstrādāja jaunus metodiskos līdzekļus.

Saīsinājumā projektu nosauca par Multivector, un tā ietvaros izveidoja Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības izglītības tīklu, iepazīstot un popularizējot labas prakses piemērus multilingvālās un karjeras izglītībā.

Projekta galvenās aktivitātes:

   • skolotāju mobilitātes - pieredzes apmaiņas tikšanās Lietuvā, Somijā, Igaunijā, Zviedrijā un Latvijā;
   • projekta konferences „Daudzvalodu pasaule - kompetenču apguve un uzlabošana, izmantojot valodu un karjeras izglītību” rīkošana;
   • projekta žurnāla Multivector izveide;
   • galda spēles izveide.

Latvijā ir aktuāls jautājums uz kompetenču pieeju balstītu vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas, pamatskolas un vidējā izglītībā. Katrā Baltijas valstī ir uzkrāta sava pieredze šajā jautājumā. Jautājuma aktualitāte ir ne tikai iegūto zināšanu kvalitātē, bet arī to praktiskajā pielietojumā, jaunietim izvēloties savu profesiju jeb karjeras iespējas nākotnē. Kas un kā notiek ar jaunieti nākotnē? Uz ko viņš virzās? Vai 21. gs. svešvalodām ir nozīme un ietekmes kapacitāte uz karjeras izaugsmes iespējām? Šādi un vēl citi jautājumi radās, piesakot un realizējot šo projektu.

Projekta laikā apmeklējot partneru valstis, pedagogi iepazinās ar valsts izglītības sistēmas koncepciju, plāniem, skolas ikdienas darbiem, īpaši vēršot uzmanību uz darbu ar jauniešiem un svešvalodas apguves iespējām.

Šobrīd vairāku valodu zināšanas Eiropas integrācijas procesos ir vairāk nekā jebkad aktuāls jautājums. Izpratne par to, cik svarīga ir harmoniska bērna attīstība mūsdienu globalizācijas apstākļos, kas liek priekšplānā informācijas un komunikācijas procesu intensitāti un ātrumu, kas pastāvīgi pieaug. Īpaši svarīgi šajā sakarā ir jautājumi par bērna vidi skolās, kur ir “multi” telpa, speciālistu apmācība, kā arī pedagoģiskā darba kvalitāte un bērna-jaunieša konkurētspējīgo prasmju attīstīšana un svešvalodu apguves iespējas, savas dzīves tālāk redzējuma skiču veidošana, utt. Šos aspektus centās apspriest un salīdzināt dalībvalstu pedagogi, lai apzinātu daudzvalodības iespējas izglītībā.

Vizīšu laikā bija organizētas vairākās meistarklases, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (drēbnieks, SEB Lithuania viceprezidents, Rinkuškės, Karalienės Mortos mokykla direktore, Volvo, u.c.), uzņēmumiem (Innove, Rundāles pils, Rchocolate, Valmieras Attīstības aģentūra, Töötukassa, Rajaleidija keskus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva kutseõppekeskus), skolām (Valmieras 2. vidusskola, privātā vidusskola Klasika, Valmieras sākumskola, Valmieras tehnikums, Tartu Ülikooli Narva kolledž, Tallinna Pae Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium, Karalienės Mortos mokykla, Vilnius Vocational Education and Training Centre of Technology and Business, ISM University of Management and Economics, Itä-Suomen koulu, Norsi koulu), valsts institūcijām (Pasvalio rajono savildybe, European Forest Institute (EFI), University of Eastern Finland), kā arī bija novadītas praktiskās nodarbības ar skolēniem un organizēta konference, kur viespedagogi un skolēni dalījās savā pieredzē  par “multi” un karjeras izglītības iespējām un ietekmi uz skolēna turpmākām gaitām, un sasniegumiem, par pašu jauniešu un skolu gatavību iesaistīties kopīgajā darbā, lai sasniegtu sev izvirzītos mērķus.

Projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties un vērot karjeras izglītības instruktoru-mentoru darbu, iepazīstoties ar pielietotajām metodēm un uzdevumiem, mēģinot pārņemt un nodrošināt pārnesi uz  integrētām mācību stundām. No starpdisciplinārām un sistēmiskām pieejām svešvalodā un karjeras izglītībā nozīmē sociālo un darba attiecību priekšmetu daudzdimensionālu un nepārtrauktu mijiedarbības procesu, kas vērsts uz indivīda apzinātu profesionālo pašnoteikšanos, viņa svešvalodas prasmēm un profesijas apguvi un profesionālās pašattīstības īstenošanu, nodrošinot līdzsvaru starp jaunieša vajadzībām un viņu pašu spējām.

Projekta laikā pedagogi apkopoja metodiskos instrumentus un apsprieda karjeras nodarbību iespējamās metodikas vai spēles. Apkopojot to visu kopā, katras valsts projektu īstenotājiem palika savs karjeras izglītības portfolio krājums.

Projekta noslēgumā – 2018. gada jūnijā Saulkrastos – notika partnervalstu pedagogu vasaras nometne, kurā projekta dalībnieki dalījās ar projektā gūto pieredzi un rezultātiem ar jauniešiem starptautiskajā vasaras nometnē Klasika, kā arī prezentēja projekta galda spēli (120 darba kārtis). Ar spēles starpniecību un profesionālās orientācijas palīdzību var noteikt individuālās spējas, intereses, tiekšanos uz noteiktām profesijām, noteikt iespējamo nākotnes profesiju klāstu.

Noslēgumā Baltijas jūras krastā pedagogi dalījās pārdomās par projektā gūtām atziņām, turpmākām idejām, kā arī pārrunāja sadarbības iespējas pēc projekta noslēguma. Pedagogi atzīts, ka karjeras izglītības un svešvalodu apguves mērķis ir vadīt jaunieti uz līdzsvarotu un neatkarīgu turpmākās karjeras izvēli “multi” pasaulē.