Projektu pieredze Nordplus

“Tikai tas skolotājs, kas pats nebaidās mainīties un pats mācās visu savu dzīvi, var mācīt un motivēt citus būt radošiem, uzņēmīgiem un atbildīgiem”, - ar šādu devīzi laika posmā no 2014. gada 1. septembra līdz 2015. gada 31. augustam tika īstenots Nordplus Pieaugušo izglītības programmas projekts “No zaudētājiem par uzvarētājiem”. Latviju šajā projektā pārstāvēja biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs”.


Kā radās projekta ideja?

Mūsdienu izglītība ir galvenais priekšnoteikums veiksmīgai karjerai un cilvēku labklājībai. Darbs un mācīšanās ir cieši saistīti viens ar otru, - mācīšanās palīdz uzturēt, uzlabot vai iegūt jaunas zināšanas vai prasmes. Ņemot vērā mūžizglītības pamatprincipus, neformālā mācīšanās varētu kļūt par galvenais instrumentu, kā integrēt darba tirgū sociālie atstumtus cilvēkus, piemēram, imigrantus, cilvēki ar invaliditāti, ilgtermiņa bezdarbniekus, vientuļās mātes, pirms pensijas vecuma cilvēkus vai jauniešus. Neformālā izglītība sniedz iespējas iegūt nepieciešamās prasmes un pieredzi, kas nepieciešama, lai atrastu darbu vai kļūtu par kvalificētu strādnieku/ darbinieku.

No otras puses, mācīšanās nevar notikt bez skolotājiem, t.i., pedagoģiskā personāla. Tāpēc radās ideja strādāt kopā ar citu valstu pieaugušo izglītotājiem, apkopot pieredzi un apzināt labo praksi, ko būtu iespējams izmantot arī citās valstīs, tādējādi pilnveidojot pedagoģiskā personāla prasmes strādāt ar sociāli atstumtām grupām, sniedzot ieguldījumu viņu sociālās un ekonomiskās dzīves uzlabošanā.

Neformālā izglītība kā instruments sociāli atstumto grupu integrācijai


Projekta īstenošana un galvenie rezultāti

Projekta ietvaros 16 pedagogi no Lietuvas, Latvijas, Zviedrijas un Islandes uzlaboja savas kompetences, kā integrēt darba tirgū dažādas sociāli atstumtas grupas. Ņemot vērā partnerorganizāciju profilu, līdzdalību un pieredzi pieaugušo izglītības jomā, pedagogiem bija iespēja iepazīties ar dažādiem darba principiem un apgūt jaunas neformālās izglītības metodes. Mobilitāšu laikā dalībnieki analizēja juridisko pamatu, darba tirgus situāciju, partnervalstu izglītības sistēmas, sociālo pakalpojumu sniegšanu un sociāli atstumto grupu (sievietes, kas pakļautas sociālam riskam; invalīdi; pirms pensijas vecuma cilvēki; jaunieši un imigranti) vispārējo situāciju.

Apkopojot diskusiju, darba semināru rezultātus un prezentācijas par partnervalstīs lietotajām neformālās izglītības metodēm, tika apzināti galvenie darba virzieni un labākās metodes, kas piemērojamas katrā individuālā gadījumā. Tādējādi tika izveidota krāsaina rokasgrāmata “Integrating Socially Excluded Groups by Using Non-Formal Education as a Tool”. Šī rokasgrāmata un partneru prezentācijas pieejamas šeit.

Projekta dalībniekiem katrā valstī bija arī iespēja iepazīties un diskutēt ar cilvēkiem, kuri ir spējuši izvairīties no sociālā riska, atrodot darbu vai izveidojot savu biznesu. Šie veiksmes stāsti ir apkopoti video “11 minūtes veiksmes”.

Neformālā izglītība kā instruments sociāli atstumto grupu integrācijai


Tikšanās Latvijā

Tikšanās Latvijā notika 2015. gada 9.-13. martā. Mobilitātes laikā tika apzinātas un izvērtētas neformālās izglītības metodēs, kas tiek izmantotas partnervalstīs, lai integrētu darba tirgū pirms pensijas vecuma cilvēkus, kā arī ārējie un iekšējie iemesli, kāpēc cilvēki 50+ ir ārpus darba tirgus ".

Otrajā vizītes dienā mobilitātes dalībnieki devās uz Ventspili, kur viņi iepazinās ar Ģimeņu krīzes centra "Paspārne" un Sieviešu apvienību "Spārni". Šeit tika organizētas diskusijas par trešās paaudzes universitāšu iespējām, kā arī prezentēta Lietuvas pieredze šādu universitāšu organizēšanā. Šeit tika arī uzklausīts Vivitas veiksmes stāsts "No mājsaimniece līdz direktorei”.

Savukārt Jelgavā notika pieredzes apmaiņas seminārs par par darba principiem ar pieaugušajiem un sociālajiem pakalpojumiem Latvijā, kurā piedalījās pārstāvji no JCI Latvija, Jelgavas sieviešu invalīdu organizācijas ZVAIGZNE, Attīstības centra “Dzīvo gudri” un Jelgavas pilsētas invalīdu biedrības. Vizītes laikā dalībnieki viesojās Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā un tikās ar Nodarbinātības valsts aģentūra Jelgavas filiāles darbiniekiem.

Mobilitātes projektu neatņemama aktivitāte parasti ir arī iepazīšanās ar uzņemošās valsts kultūru, cilvēkiem un tradīcijām. Arī šī vizītes laikā bija organizēts operas “Figaro kāzas” apmeklējums, kas ļoti saviļņoja partnerus. Viena Zviedrijas kolēģe bija aizkustināta līdz pa asarām.

Jāatzīmē, ka vizīte Latvijā notika laikā, kad Lietuva atzīmēja savas neatkarības 25. gadadienu.


Projekta pienesums

Projekta pienesums vērtējams gan individuālā, gan organizācijas, gan arī reģionālā līmenī.

Galvenais pienesums individuālā līmenī – uzlabotas  kompetences, kā strādāt ar dažādām sociālajām grupām. Projekta dalībnieki apguva, kā pārvarēt/samazināt riskus, ar ko viņi sastopas savā ikdienas darbā - klientu motivācijas un pašcieņas trūkums; apmainījās ar labāko praksi un ieguva plašas zināšanas par instrumentiem, lai pieaugušos no dažādām sociālās atstumtības grupām integrētu darba tirgū.

Organizācijas līmenī kā nozīmīgākais ieguvums jāmin tas, ka ir izveidotas labas partnerattiecības, lai kopīgi mācītos, apmainītos ar labo praksi, iepazītu situāciju citās valstīs, tādējādi nodrošinot kvalitatīvāku pieaugušo neformālās izglītības piedāvājumu.

Pienesums reģionālās līmenī - neformālā izglītība ir neatņemama mūžizglītības daļa, kas nodrošina, ka jaunieši un pieaugušie saglabā vai apgūst jaunas prasmes, spējas un attieksmes, kas vajadzīgas, lai pielāgotos pastāvīgi mainīgiem apstākļiem. Ārpus formālās izglītības tieši nevalstiskās organizācijas ir tās, kas sekmē pieaugušo motivāciju piedalīties neformālajā izglītībā, kā arī veic dažādus pasākumus, kas ceļ cilvēku pašapziņu, pilnveido spējas un prasmes, kas nepieciešamas sekmīgai integrācijai darba tirgū.

Projekta koordinators: Kaunas Women Employment Information Centre (Lietuva)
Projekta partneriCenter for Society Development (Lietuva), Exim International (Zviedrija), Equality Centre (Islande), Izglītības inovāciju pārneses centrs (Latvija)

Stāsta autore: Anna Vintere