Nordplus
cilvektiesibu gids

2022. gada martā noslēdzās Nordplus pieaugušo izglītības sadarbības projekts “Cilvēktiesību bibliotēka – informācijas tehnoloģijas rīku atbalsts cilvēktiesību izglītības jomā”, kuru īstenoja nevalstiskā organizācija Baltic Human Rights Society (Latvija) sadarbībā ar Igaunijas Cilvēktiesību centru un organizāciju Cilvēktiesību balss (Lietuva).

Projekta galvenā ideja bija atbalstīt sabiedrību cilvēktiesību apguvē, dodot tiem pieeju moderniem, viegli izmantojamiem cilvēktiesību izglītības rīkiem un materiāliem tiešsaistē. Lai veidotu demokrātijas kultūru, sabiedrībai nepieciešamas zināšanas un izglītība par pilsoniskajām tiesībām un cilvēktiesībām. Nereti sabiedrībā mēs saskaramies ar fenomenu – indivīda neticība par savas rīcības nozīmīgumu demokrātijas stiprināšanā. Šādi pieņēmumi rodas zināšanu trūkuma dēļ. Ja indivīds nezina par demokrātijas pamatvērtībām, procesu norisi un praktiskām iesaistes formām, tad rodas attieksme, ka viņa lēmumi nav spējīgi mainīt procesus.

Pilsoniskā izglītība attīsta zināšanas, spējas un attieksmi. Izglītojot iedzīvotājus par to tiesībām un pienākumiem, un stiprinot tajos pārliecību par katru indivīdu kā vērtību un sabiedrības daļu, veidojas nepieciešamā bāze iedzīvotāju motivēšanai uz pilsoniskām aktivitātēm, kas attiecīgi liek pamatus daudzveidīgai, iecietīgai un solidārai sabiedrībai.

Projekta sadarbības partneri jau kopīgi īsteno un uztur cilvēktiesību izglītības un pašpalīdzības platformu Cilvēktiesību gids. Platforma ir vērsta gan uz sabiedrību kopumā, gan uz dažādām profesionālām grupām (valsts pārvaldes un sociālie darbinieki, tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, advokāti utt.). Tā skaidro cilvēktiesības caur sociālām tēmām ar ko ikvienam ir viegli identificēties. Platformas pilnveidi jau iepriekš atbalstījusi Nordplus pieaugušo izglītības programma. Platforma pašlaik pieejama sešās Eiropas Savienības valstīs.

Atsauksmes liecina, ka arvien vairāk cilvēku, īpaši gados jauni profesionāļi un studenti, izmanto gidu izglītojošos nolūkos. Tāpēc šī projekta ietvaros Cilvēktiesību gids papildināts ar jauniem izglītības materiāliem, lai stiprinātu gida izglītojošo vērtību. Tagad visās partnervalstīs un valodās pieejami rīki:

 • tiesību ceļvedis;
 • infografikas;
 • tiesu prakses datubāze.

Tiesību ceļvedis skaidro dažādu cilvēktiesību nozīmi, kas ietverta starptautiskajās konvencijās un valstu konstitūcijās, papildinot Cilvēktiesību gida galveno mērķi – skaidrot cilvēktiesības caur sociālām tēmām pašpalīdzības nolūkos – ar uz tiesībām balstītu izglītojošu pieeju. Tiesības tiek skaidrotas, izmantojot atbilstošus piemērus no partnervalstu nacionālā konteksta, pievienojot attiecīgus starptautiskos avotus un sasaistot tiesības ar attiecīgajām gida tēmām.

Pašlaik tiešsaistē ir pieejami šādu tiesību skaidrojumi:

 • tiesības uz dzīvību;
 • spīdzināšanas aizliegums;
 • personas brīvība un drošība;
 • tiesības uz taisnīgu tiesu;
 • tiesības uz privātumu;
 • vārda brīvība;
 • pulcēšanās brīvība;
 • vēlēšanu tiesības;
 • reliģijas brīvība;
 • tiesības uz izglītību.

Infografikas skaidro dažādus cilvēktiesību procesus un tēmas vizuālā veidā. Pašlaik ir iespējams iepazīties ar:

 • Eiropas Cilvēktiesību tiesas galvenajām lietām, kas mainījušas mūsu trīs partnervalstu – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – tiesisko situāciju;
 • galvenajiem faktiem par mūsu partnervalstīm un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas sistēmu;
 • cilvēktiesību pamatideju.

Tiesu prakses datubāzē ir apkopotas vairāk nekā 1000 cilvēktiesību lietas un vairāk nekā 300 lietu kopsavilkumi, kas ietverti Cilvēktiesību gidā un saistīti ar attiecīgajām tēmām. Cilvēktiesību lietas no starptautiskajām un nacionālajām tiesām ievērojami veicina cilvēktiesību attīstību. Katru gadu tiesas lemj par daudziem jauniem, vēl nenoskaidrotiem jautājumiem. Atsauces uz cilvēktiesību lietām un kopsavilkumiem rūpīgi atlasījuši un sagatavojuši mūsu eksperti, lai skaidrotu gidā iekļautās tēmas un ar tām saistītās problēmsituācijas. Šī datubāze izvirza tiesu praksi kā svarīgu izglītības un informācijas avotu priekšplānā, lai palīdzētu profesionāļiem un studentiem efektīvi identificēt tiesu praksi viņu darbam un studijām.

Nordplus pieaugušo izglītības programma arī šobrīd turpina atbalstīt cilvēktiesību izglītības platformu Cilvēktiesību gids, kas tiek papildināta ar jaunām, pandēmijas apstākļu ietekmē aktualizētām tēmām – tiesības uz veselību, pilsoniskās līdzdalības iespējas un pieļaujamie cilvēktiesību ierobežojumi.