Nordplus
Divi vīrieši spēlē futbolu stadionā

Biedrība „FC Ziemeļaustrumi” kopā ar partneriem no Lietuvas “Futbolo aljansas” un Igaunijas “MTU FC SANTOS TARTU” īstenoja Nordplus Adult  programmas projektu “Baltic coach education strategy today - successful goals tomorrow”. Projekta laikā no 2021. gada jūnija līdz 2023. gada maijam tika organizētas vairākas tikšanās, kuru laikā tika izstrādāta kopīga Baltijas valstu futbola treneru apmācību attīstības stratēģija.

Kā radās projekta ideja?

Projekta ideja radās aptuveni divus gadus pirms tā uzrakstīšanas un iesniegšanas Nordplus Adult programmā, kad futbola turnīrā Lietuvā satikās aktīvi sporta jomas pārstāvji. Kopējā darbā un diskusiju laikā sapratām, ka  ir nepieciešams izstrādāt vienotu dokumentu, kas noteiktu attīstības virzienu gan Baltijas treneru un tiesnešu izglītībā, gan arī vadības un treniņu procesā. Šim dokumentam būtu svarīga loma arī Baltijas reģiona treneru kopējas izglītības attīstības veicināšanā, kā arī veselīga dzīvesveida popularizēšanā, jo futbols ir populārākais sporta veids Baltijā gan starp jauniešiem, gan pieaugušajiem. Tā radās ideja par projektu, kā rezultātā tiktu izstrādā kopīga Baltijas valstu futbola treneru apmācību attīstības stratēģija, apzinot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas futbola treneru izglītību ietekmējošos faktorus un specifiku.

Kādas aktivitātes notika projekta ietvaros? Ar kādu metožu palīdzību notika darbs pie stratēģijas izveides?

Projekta laikā mēs organizējām vairākas tikšanās katrā no dalībvalstīm. Projekta partneriem tiekoties Latvijā, varējām iegūt skaidru priekšstatu par Latvijas sporta infrastruktūru, īpaši Latgales reģionu. Partneri ieguva vienotu izpratni par Latvijas treneru izglītību, sagatavošanas līmeni, ikdienas darbā izmantotajām tehnikām un metodēm, kā arī Latvijas treneru viedokli par viņu vajadzībām un vēlmēm. Vienlaikus organizējām arī vairākus futbola mačus, kuru laikā projekta partneri varēja novērtēt treneru un arī pašu spēlētāju prasmes, metodes un attieksmi pret savu darbu.

Lietuvā projekta partneri ieguva zināšanas par treneru apmācību un izglītības sistēmu, diskusijās iesaistot sporta skolas, sporta klubus un reģionālos tiesnešu koordinatorus. Uzzinājām vairāk par Lietuvas sportu, īpaši par futbola infrastruktūru Viļņas pilsētā. Organizēto maču laikā starp Baltijas valstu treneriem un referentiem, vadības sektora pārstāvjiem notika labās prakses apmaiņa. Savukārt semināru laikā projekta partneri apkopoja iegūto materiālu, ko tālāk izmantoja par pamatu turpmākās attīstības stratēģijas veidošanai.

Projekta partneru tikšanās tika organizēta arī Igaunijā, kur varējām saņemt informāciju un atbildes par treneru izglītības panākumiem Igaunijā un praksē pamatotus ieteikumus treneru izglītības vadlīnijām. Īstenojot projektu, īpaši novērtējam iegūto pieredzi un zināšanu apmaiņu starp vietējiem un starptautiskajiem partneriem, tādējādi paplašinot partnerības tīklu. Intensīvo projektu īstenošanas aktivitāšu laikā ir veiktas vairākas vietējas, nacionālas un starptautiskas aktivitātes. Visi projekta aktivitāšu laikā savāktie dati un praktiskā pieredze tika izmantota, izstrādājot attīstības stratēģiju.

Kas bija izaicinošākais, ar ko saskārāties projekta īstenošanas laikā?

Projekta īstenošanā vienīgās grūtības sagādāja Covid-19 pandēmija. Esam īstenojuši, tā teikt, “pandēmijas projektu”, kas lika meklēt risinājumus pašsaprotamām lietām, kuras līdz ar Covid-19 nu vairs nebija pašsaprotamas. Bet visi izaicinājumi tika veiksmīgi pārvarēti un ieguvām vērtīgu pieredzi.

Kādi bija Jūsu projekta galvenie rezultāti? Un vai tie ir pieejami arī pēc projekta noslēguma?

Galvenais projekta rezultāts-ir izstrādātā Baltijas valstu futbola treneru izglītības attīstības stratēģija. Šī stratēģija ir pirmā oficiāli pieejamā kopīgi veidotā Baltijas valsts treneru izglītības stratēģija, kas attiecas uz sportā iesaistīto personu fiziskās un garīgās labklājības attīstību caur futbolu.

"Izstrādātā stratēģija kalpos kā praktisks un metodisks materiāls visām futbola dzīvē iesaistītajām organizācijām Baltijas valstīs - gan tautas, gan profesionālajam sportam, piemēram, bērnu, jauniešu, pieaugušo un veterānu futbola klubiem, profesionālās ievirzes skolām, profesionāliem futbola klubiem, pieaugušo izglītības centriem un visām organizācijām, kas nodrošina treneru apmācību."

Izstrādātā stratēģija būs pieejama projekta mājaslapā https://nordplusfootball.com, kā arī tiks izsūtīta sporta skolām, klubiem, izglītības iestādēm, futbola federācijām Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Vai Jūsu projekta partneri sadarbojas arī ārpus projekta?

Jā, īstenojot šo projektu, ieguvām daudz jaunu un noderīgu kontaktu, kā arī stiprinājām esošo sadarbību. Tā rezultātā, piesaistot partnerorganizāciju no Norvēģijas, esam veiksmīgi uzsākuši īstenot jaunu Nordplus Adult projektu, ņemot par pamatu šajā projektā izstrādāto stratēģiju.

Vai šī projekta īstenošana palīdzēja pilnveidot projektu partneru darbu?

Noteikti, jo īstenojot projektu, ieguvām unikālu pieredzi. Projekta aktivitātēs iesaistījās sporta personāls gan no lauku reģioniem, gan arī no lielajiem futbola klubiem, turklāt, no dažādām valstīm. Mēs esam paplašinājuši kontaktu loku, pārņēmuši labo praksi un dalījušies pieredzē.  Kopīgi apzinājām Baltijas valstu futbola treneru izglītības specifiku un aktuālās problēmas, un esam iezīmējuši attīstības veicināšanai nepieciešamos pasākumus.

Kāpēc ir vērts izmantot Nordplus Adult programmu, kādas priekšrocības, Jūsuprāt, Jums tā ir devusi?

Tā ir iespēju programma, kas sniedz starptautisku pieredzi izglītības jomā.

"Mēs ne tikai ieguvām pieredzi un smēlāmies jaunas idejas izglītības īstenošanas procesā, bet varējām apvienot trīs Baltijas valstis, nodrošinot patiešām plašu pieeju mūsu projektam un gala rezultātam -  mūsu izstrādātajai stratēģijai."

Kā Jūs vērtējat projekta administrēšanu, atskaišu iesniegšanu, vai tas Jums likās/nelikās sarežģīti?
Nordplus Adult rokasgrāmata ir ļoti praktiska, koncentrēta un saprotama, turklāt jebkurā laikā programmas administratori bija pretimnākoši, atbildot uz neskaidrajiem jautājumiem, kad tādi radās. Projekta administrēšana bija atbildīgs, bet ne sarežģīts darbs.