Nordplus
Cilvēki piedalās seminārā

Filmu producēšanas biedrība "Sunday Films" kopā ar amatieru teātra organizācijām no Norvēģijas un Zviedrijas īstenoja Nordplus horizontālās apakšprogrammas projektu "Personīgo stāstu izmantošana mūžizglītībā, izmantojot mākslas izpausmes formas" ("The Use of Personal Narratives in Lifelong Learning Through Artistic Practices"). Pielietojot dažādas radošās pieejas, projekta laikā dalībnieki ieguva vērtīgu pieredzi starptautiskās sadarbības veidošanā un kultūras organizāciju pieredzes apmaiņas veicināšanā.

Dalībnieki projektā uzlaboja zināšanas un pilnveidoja prasmes par mākslas improvizācijas izpausmes formām. Veicinot dažādu dalībnieku iekļaušanu, projektā tika iesaistīti dalībnieki vecumā no 12 līdz 65 gadiem, tostarp cilvēki ar invaliditāti, pusaudži un vecāka gadagājuma cilvēki. Projekta koordinatori no Latvijas ar partneriem no Norvēģijas un Zviedrijas īstenoja vairākas aktivitātes ar pievienoto vērtību, veiksmīgi apvienojot teātra un kino mākslas sektorus, kā rezultātā dalībniekiem bija iespēja savus personīgos stāstus izpaust mākslinieciskā veidā.

Attīstot pašizpausmes un komunikācijas prasmes, projekta radošajās darbnīcās dalībnieki apguva playback teātra mākslu, kas ir uz sadarbību vērsta teātra forma, kurā iesaistīti gan mākslinieki, gan publika. Tas projektam piešķīra unikalitāti, jo teātra priekšnesumu veido skatītāji, kas nosaka tā brīža darbību uz skatuves. Drošā un atbalstošā vidē skatītāji bija aicināti dalīties personīgajos dzīvesstāstos, lai, izmantojot improvizāciju, citi projekta dalībnieki tos pārvērstu teatrālā stāstā. 

Lai īstenotu projektu, dalībnieki regulāri tikās attālināti, lai apspriestu dažādus projekta aspektus, tai skaitā video instrukciju izveidi un scenārija izstrādi. Savukārt projekta kulminācijā partneri tikās Latvijā, lai veidotu dokumentālo filmu un īsfilmu. Lai pilnvērtīgi iejustos kino profesiju pārstāvju lomā, radošajās darbnīcas dalībnieki iesaistījās visos filmas veidošanas soļos no ideju ģenerēšanas līdz pat gatava materiāla sagatavošanai. Scenāriju izstrāde, filmēšana un producēšana attīstīja dalībnieku radošumu, visas kinematogrāfijas jomā iegūtās zināšanas un pieredze dalībnieku vidū attīstīja un pilnveidoja izpratni par pieejām neformālās izglītības dažādošanai.

Projekta partneris no Latvijas, īstenojot Nordplus projektu kopā ar Ziemeļvalstu organizācijām, kā nozīmīgāko priekšrocību izceļ kultūras saikņu stiprināšanu un starptautiskās sadarbības vērtību veicināšanu projekta laikā. Biedrība uzsver, ka izveidotās filmas apliecina Nordplus programmas nozīmi sadarbības, mācību un kultūras apmaiņas veicināšanā starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm.

Projekta koordinatori atzīst, ka izveidotās filmas ir rīks neformālās izglītības dažādošanai, kas kalpo kā iedvesmas avots un motivācija līdzīgu projektu īstenošanā. Projektā iesaistīto organizāciju izstrādātais video materiāls var būt noderīgs radošo industriju un citu nozaru pārstāvjiem, īstenojot jaunus starptautiskus projektus.

Par Nordplus horizontālo apakšprogrammu

Nordplus horizontālā apakšprogramma ir starpnozaru programma, kas atbalsta inovatīvus, mūžizglītības iespēju veicinošus projektus starp dažādām izglītības jomas pārstāvošām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Tā nodrošina jaunas un paplašinātas sadarbības iespējas mūžizglītībā, atbalstot tādas aktivitātes, kuru rezultāti var tikt pielietoti dažādos izglītības veidos un pakāpēs, piemēram, jauniešu un pieaugušo izglītībā, profesionālajā un augstākajā izglītībā. 

Projektā ir jāiesaistās ne mazāk kā trīs organizācijām no trīs dažādām Nordplus programmas dalībvalstīm – koordinatoram un diviem partneriem no divām dažādām programmas dalībvalstīm. Partneru skaits projektā nav ierobežots.

Plašāka informācija pieejama VIAA mājaslapas sadaļā “Nordplus”.