Nordplus Projektu pieredze
Nordplus projektā sniedz iemaņas mediācijas procesa organizēšanā un vadīšanā

2016. gadā no 18. līdz 29. jūlijam Biznesa augstskolā Turība norisinājās ar Nordplus augstākās izglītības programmas atbalstu īstenotais projekts - intensīvais kurss par mediāciju. Šo kursu realizēja  Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar Mykolas Romeris Universitāti (Lietuva), Tallinas Tehnisko universitāti (Igaunija) un Turku Ekonomikas un biznesa vadības skolu (Somija).

Biznesa augstskola Turība izmantoja iespēju un izstrādāja intensīvā kursa projektu, kura ietvaros bija iespēja kopā ar pieredzējušiem partneriem un lektoriem mediācijas jomā apgūt un sniegt iemaņas mediācijas procesa organizēšanā un vadīšanā ne tikai jurisprudences studentiem, bet arī citu nozaru studentiem. Tādējādi studenti guva iespējas apgūt jaunas prasmes, guva starptautisku pieredzi multidisciplinārā kursā divu nedēļu garumā.

Mediācijas nozīme un tās attīstība tieslietu sistēmā Latvijā

Šobrīd gan Eiropā kopumā, gan Latvijā mediācija kļūst arvien populārāka un pieprasītāka. Biznesa augstskolas Turība lektore Dana Rone ir Latvijā atzīta eksperte mediācijas jomā. Pateicoties lektores iniciatīvai, Biznesa augstskola Turība jau vairākus gadus aktīvi popularizē mediāciju Latvijā un dažādās mācību formās – lekciju kursu un intensīvo kursu ietvaros - sniedz zināšanas un praktiskās iemaņas arī studentiem mediācijas jomā.

Latvijā tiesvedības laikā tiesneši arvien biežāk iesaka pusēm pašām censties atrisināt strīdus savstarpēji pieņemamā veidā. Mediācijas nozīmi apliecina arī Tieslietu ministrijas aizvien pieaugošais atbalsts mediācijas sektoram, īpaši ģimenes tiesību lietās. Arī Latvijas Tiesnešu mācību centrs intensīvi izglīto tiesnešus, to palīgus un sekretārus mediācijas metodē. Līdz ar to pieaug pieprasījums pēc profesionāliem mediatoriem, kas ir apguvuši prasmes veicināt pušu sarunas un virzīties uz risinājumu ārpustiesas kārtībā. Mediācijas popularitāte nozīmē arī to, ka sabiedrības locekļi ir paši gatavi uzņemties atbildību par savu jautājumu sakārtošanu, negaidot trešo personu, tai skaitā tiesas iejaukšanos. Mediācija ir gan tiesām, gan šķīrējtiesām alternatīvs domstarpību risināšanas veids, kas atslogo valsts tiesu noslodzi, gan arī metode, ar kuras palīdzību puses atrisina strīdus un pēc iespējas saglabā cieņpilnas savstarpējās attiecības.

Projektā tiekas 30 bakalaura un maģistrantūras studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas

Šajā Nordplus intensīvajā kursā piedalījās 30 bakalaura un maģistrantūras studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Lekcijas, diskusijas, grupu darbu un lomu spēles vadīja pieredzējuši pasniedzēji un praktizējoši mediatori no visām dalībaugstskolām. Studenti devās mācību vizītēs uz Latvijas Republikas Augstāko Tiesu, Saeimu un Rīgas Centrālcietumu, lai precīzāk izprastu mediācijas pielietojamību gan civillietās, gan krimināllietās un administratīvajās lietās. Liela uzmanība tika pievērsta tieši praktisko iemaņu iegūšanai – izspēlēm, lomu spēlēm, diskusijām un pieredzes apmaiņai ar profesionāliem un praktizējušiem mediatoriem. Kursa ietvaros mediācija tika analizēta no ļoti dažādiem aspektiem, pievēršot uzmanību ne tikai juridiskajiem jautājumiem, bet arī kultūras, komunikācijas psiholoģijas un citiem aspektiem. Sekmīgi nokārtojot noslēguma eksāmenu, studenti par dalību kursā saņēma 3 ECTS.

Galvenie ieguvēji no kursa, protams, ir studenti. Tomēr ļoti nozīmīgi ieguvēji ir arī partneraugtskolas. Šīs kurss deva iespēju mums veidot ciešākus kontaktus starp partneruniversitātēm, pieredzējušies lektoriem un mediatoriem no visām četrām partnervalstīm. Katrs no piesaistītajiem lektoriem specializējas savā jomā, līdz ar to šāds kurss dod iespēju pasniedzējiem apmainīties ar zināšanām, papildināt savus lekciju kursus un mācību materiālus.

Studenti intensīvajā kursā par mediāciju gūst iedvesmu pētījumu un diplomdarbu tematiem

Šāds kurss noteikti ir neatsverama un vērtīga pieredze studentiem. Daži studenti, gūstot ieskatu mediācijas jomā, ir izvēlējušies turpināt studijas šajā nozarē – izstrādājot pētījumus un diplomdarbus. Varam lepoties ar vairākiem studentiem, kas pēc kursa ir uzsākuši darbu kā profesionāli mediatori.

Tāpat arī uzskatām, ka kurss sniedzis savu ieguldījumu mediācijas popularizēšanā Latvijā kopumā. Šādā veidā runājot par mediāciju un gatavojot zinošus un prasmīgus jaunos profesionāļus, mediācija kā metode tik izmantota arvien vairāk, kas savukārt varētu atslogot tiesu sistēmu Latvijā.