Projektu pieredze Nordplus
Nordplus projekts uzņēmējdarbības izglītības veicināšanai

No 2018. gada augusta līdz 2019. gada augustam Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils tehnikums” īstenoja Nordplus programmas Jauniešu apakšprogrammas projektu “Skolotājs – uzņēmējdarbības izglītības atslēga” (“Teacher as a Key to Entrepreneurial Education”, kurā skolotājiem un pedagoģiskajam personālam sniedza iespēju turpināt apmācības, lai attīstītu viņu radošo, uzņēmējdarbību vērstu domāšanu, kā arī attīstītu uzņēmējdarbība prasmes pieredzes apmaiņas rezultātā, kas novestu uz uzņēmējdarbību orientētu izglītību.

Ar uzņēmējdarbību bija domāts ne tikai iniciatīvu uzņēmējdarbības uzsākšana, bet tā vietā uzņēmēju domāšanas veida attīstība, un ar šo pieeju pielietošana mācībās, lai padarītu audzēkņus radošākus, novatoriskākus, pašpaļāvīgākus, uz rīcību orientētus un motivētu uzņemties iniciatīvu, radot vērtību citiem cilvēkiem.  Lai skolotāji būtu gatavi un spējīgi integrēt uzņēmējdarbības aspektus visās mācību programmās un pielāgot tās visiem izglītojamajiem, projekta rezultātā dalībnieki izstrādāja atbalsta instrumentu kopumu skolotājiem, kas sastāv no vadlīnijām uzņēmējdarbības izglītības attīstībai Daugavpils Tehniskā skolā un Tallinas Politehniskajā skolā, kas bija projekta sadarbības partneris. Kopumā projekta aktivitātes aptvēra 16 dalībniekus: 8 no Latvijas un 8 no Igaunijas.

Partneris no Igaunijas tika izvēlēts vairāku iemeslu dēļ:

  • šīs valsts izglītības iestādēs mācību procesā jau tiek izmantoti uzņēmējdarbības elementi;
  • Tallinas Politehnikumam ar Daugavpils tehnikumu ir izveidojusies ilgstoša sadarbība, kopā jau ir īstenoti vairāki projekti;
  • Igaunijas partnerim jau ir zināma pieredze ar uzņēmējdarbību saistītu projektu īstenošanā.

Šobrīd gan Latvijā, gan Igaunijā vispārizglītojošās skolās tiek ieviesta uzņēmējdarbības izglītība, tomēr šis būtiskais izglītības aspekts profesionālās izglītības iestādēs ir lielā mērā atstāts novārtā.

Projekta īstenošanas rezultātā bija izstrādāti konceptuālie modeļi un kompetenču apraksti “Kas ir uzņēmējdarbības izglītība” trīs valodās (angliski, latviski un igauniski), kurus var izmantot attiecīgo programmu izstrādei gan Latvijā, gan Igaunijā.

Gan projekta īstenošanas laikā, gan arī pēc tā pabeigšanas skolotāji un pedagoģiskais personāls ir sākuši ieviest uzņēmējdarbības pieeju savā ikdienas darbā, attīsta novatorismu, radošumu, uzņēmējdarbības domāšanu. Projekta dalībnieki ir ieguvuši jaunas zināšanas, prasmes un kompetences, lai integrētu uzņēmējdarbības izglītības elementus mācību procesā, kā arī ir iegūta vērtīga pieredze, ko varēs izmantot esošo mācību priekšmetu programmu un  mācību metodisko materiālu  pilnveidošanai, jaunu mācību metožu un formu pielietošana mūsdienīgāka skolas mācību satura nodrošināšanā, ir papildinātas zināšanas par izglītības koncepcijām un inovācijām dažādās Latvijas un Igaunijas izglītības iestādēs, iegūta pieredze par kaimiņvalstu kultūru, vēsturi un tradīcijām, attīstītas personīgās kompetences – kritiskā domāšana un problēmu risināšana, pašiniciatīva, uzņēmējspējas, digitālā un mediju kompetence, valodu un sociālā kompetence, kultūras izpratnes kompetence, darbs starptautiskā komandā, kas dod iespēju skolotājiem būt pārliecinātiem par sevi un konkurētspējīgiem, tādējādi aizraujot un motivējot citus kolēģus turpināt izglītoties, kas ir būtiski kopējai skolas attīstībai.

Visi projekta dalībnieki par pieredzes apmaiņu kaimiņvalstī saņēma Europass Mobility dokumentu. Tāpat ir izveidoti un saglabāti kontakti sadarbībai nākotnē.

Papildus informācija par projektu pieejama Daugavpils tehnikuma mājaslapā.