Nordplus
Nordplus_seminars_jauniesu_apaksprogramma_Danija

No 2022. gada 16. līdz 18. maijam Kopenhāgenā, Dānijā notika Nordplus seminārs, kurā piedalījās vairāk nekā 80 pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji no visām programmas dalībvalstīm. Semināru organizēja Nordplus Jauniešu apakšprogrammas galvenais administrators – Zviedrijas augstākā izglītības padome sadarbībā ar visu Nordplus dalībvalstu administratoriem un nacionālajiem informācijas birojiem.

Pasākuma organizatori dalībniekus pulcēja, lai sniegtu ieguldījumu starptautiskās sadarbības veicināšanā starp pirmsskolas izglītības iestādēm, dodot iespēju iepazīties un uzrunāt potenciālos projektu partnerus un izstrādātu kopīgas projektu ieceres nākamajam Nordplus programmas 2023. gada projektu konkursam.  Seminārā dalībniekus iepazīstināja ar Nordplus programmas nosacījumiem, kā arī novadīja vairākas tematiskas lekcijas par aktuāliem jautājumiem pirmsskolu darbā, kuros vēlams iekļaut starptautisko dimensiju un Ziemeļu-Baltijas reģiona pieredzes apmaiņu. Nordplus administrācijas, tai skaitā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA), pārstāvji vadīja diskusijas, projektu ieceru izstrādes grupas un sniedza konsultācijas dalībniekiem.

Diskusijās tika akcentēta pirmsskolas izglītības būtiskā loma cilvēka mūžizglītības procesa uzsākšanā. Galvenais pirmsskolas izglītības uzdevums ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties gan nākamo izglītības pakāpju apguvei, gan sniegt pirmos priekšstatus par mācīšanās mērķiem un nozīmi. Savukārt starptautiskā sadarbība sniedz iespēju gan dalīties labās prakses un pieredzes piemēriem, gan meklēt kopīgus risinājumus aktuālajiem izaicinājumiem pirmsskolu darbā. Nordplus programmas galvenais koordinators Andrés Petersson un Ziemeļvalstu ministru padomes pārstāve Sini Keinonen seminārā uzsvēra, ka arī nākamajā programmas darbības posmā (2023.-2027.) programma atbalstīs starptautiskās sadarbības attīstību visu veidu un pakāpju izglītības iestāžu darbā, īpaši akcentējot ilgtspējīgas attīstības, vides un ekonomiskās izaugsmes jomas.

Pasākuma laikā dalībnieki izstrādāja aktuālus prioritāros starptautiskās sadarbības virzienus pirmsskolas izglītības iestādēm Ziemeļu-Baltijas reģionā, kurus paredzēts attīstīt nākamajā Nordplus Jauniešu projektu periodā. Seminārā tika izvēlēti šādi tematiskie virzieni stratēģiskās vadība, bērnu tiesību jautājumi, akcentējot gan tiesības, gan pienākumus, iekļaušana, ilgtspējīga attīstība, aktīvā mācīšanās un ārpustelpu nodarbības, sadarbība valodu, kultūras un mākslas jomās izglītības iestāžu darba kontekstā, STEM priekšmetu apguves pamati, IKT un digitalizācijas jautājumi pirmsskolas izglītības iestādēs.

Seminārā piedalījās 10 pārstāvji no 6 Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm Kuldīgā, Jelgavā, Ķekavā, Veselvā un Siguldā.  Teju visi dalībnieki, tostarp Latvijas pārstāvji, seminārā atrada potenciālos partnerus projektu izstrādei 2023. gada Nordplus projektu konkursam un sagatavoja projektu ieceru aprakstus.

VIAA pilda Nordplus nacionālā informācijas biroja funkcijas Latvijā un projektu pieteikumu sagatavošanas periodā organizē seminārus un sniedz individuālas konsultācijas projektu pieteicējiem.