Nordplus Projektu pieredze
Rīgas Komercskola gūst pieredzi Nordplus Jauniešu programmas projektā

Latvijas Tālmācības vidusskola “Rīgas Komercskola” sadarbībā ar vispārizglītojošo skolu Armuli pilsētā Islandē (Fjölbrautaskólinn við Ármúla) īstenoja Nordplus programmas projektu “Jauniešu radošās pašpieredzes veidošanās, ceļojot un izzinot dabas,  kultūras, sociālekonomiskos procesus  Ziemeļeiropas reģionā”, kura realizēšanā iesaistījās gan pedagogi, gan audzēkņi, gan vecāki no Latvijas un Islandes.

Realizētais Nordplus sadarbības projekts sekmēja jauniešos radošās pašpieredzes veidošanos, kas virza uz  sasniegumiem,  veicina kvalitāti, radošuma un inovāciju attīstību izglītībā, stiprina un attīsta  sadarbību starp skolām.

Projekta partneriem sadarbojoties, notika dažādi kopīgi pasākumi un aktivitātes. Viena no būtiskākajām projektā realizētajām aktivitātēm ir pedagogu un jauniešu kopīgi izstrādāti izzinoši ceļojumi uz Islandi un  Latviju, kuru laikā 35 jaunieši un 5 pedagogi no Latvijas Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola”, un 15 audzēkņi un 3 pedagogi no Islandes iepazina un izzināja valstu dabasvidi, vēsturi, kultūru un tradīcijas, sociālekonomiskos procesus. Ceļojumu laikā jaunieši ar interesi apguva plānoto mācību saturu.

Projekta laikā pedagogiem, vecākiem un jauniešiem bija iespēja piedalīties starptautiskā pedagogu profesionālās kompetenču pilnveides seminārā “Mūsdienīga mācību vide – izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinošs mācību process”, kurš notika gan Latvijā, gan Islandē. Semināru dalībniekiem bija iespēja dalīties pieredzē un analizēt kolēģu pieredzi.  Semināra tematiskais loks aptvēra izziņas un mācīšanās prasmju attīstīšanu un pilnveidošanu, dziļas izpratnes veicināšanu un  prasmju, kompetenču attīstīšanu, pašpieredzes veidošanu, izmantojot dažādus kontekstus, situācijas un vidi mācību satura apguvei, aptverot gan zināšanas un prasmes, gan attieksmi.

Tālmācības vidusskola “Rīgas Komercskola” sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju organizēja starptautisko pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  semināru „Mūsdienīga mācību vide – izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinošs process”, kurā piedalījās 45 Latvijas vispārizglītojošo skolu pedagogi. Semināru vadīja Tālmācības vidusskolas „Rīgas komercskola” direktore Ilze Beļinska, organizējot diskusijas, daloties pieredzē, par projektā gūtajām atziņām, mūsdienīgu mācību procesu.

Vērtīgs projekta guvums ir pilnveidoti un aktualizēti Latvijas Tālmācības vidusskolas „Rīgas Komercskola” elektroniskie mācību materiāli virtuālajā mācību vidē Moodle (www.mykoob, Moodle), 2018./2019. mācību gadu uzsākot. Skolēniem ir pieejami mācību līdzekļi ar mūsdienīgu interaktīvu  metožu, pieeju un sadarbības formu izmantošanu starpdisciplinārā mācību procesa kompetenču pieejā balstīta satura ieviešanā. Tas nodrošina pašvadītu mācīšanos jeb audzēkņu individuālo kompetenču pilnveidi - zināšanu, prasmju pielietošanu un  attieksmes veidošanos nestandarta situācijās.

Tālmācības vidusskola “Rīgas Komerskola” un sadarbības skola Fjölbrautaskólinn við Ármúla ir pateicīgi par iespēju realizēt projektu. Jau uzsākot 2018./2019. mācību gadu skolas mācību procesā integrējušas pieredzes apmaiņā gūtās atziņas, ņemot vērā audzēkņu vecumposmu,  intelektuālās vajadzības, vēlmes un vērtības. Tās mācības padarot aizraujošas, noderīgas dzīvei,  veicinot arī  izglītības kvalitātes uzlabošanu, radošuma un jauninājumu attīstību,  sekmējot jauniešos radošās pašpieredzes veidošanos un  virzot uz sasniegumiem mainīgajā pasaulē.