Nordplus Projektu pieredze
Pedagogi tiešsaistes sanāksmē

2021. gada 22. un 23. aprīlī, kā arī 25. un 26. aprīlī norisinājās Nordplus projekta “Exchanging and Creating New Experiences in Competency-Based Education” ("Pieredzes apmaiņa un veidošana kompetencēs balstītā izglītībā") digitālā mobilitāte tiešsaistē pedagogiem un citiem skolu pārstāvjiem. Starptautiskā mācību vidē projekta dalībnieki iepazina kompetenču izglītības īstenošanas metodes un instrumentus, kā arī iespējas tās integrēt mācību procesā.

Projekta aktivitāti organizēja Ventspils Tehnikums ciešā sadarbībā ar uzņemošo organizāciju -  Veru apriņķa profesionālās apmācības centru (Igaunija), mācībās piedalījās arī Kauņas tehniskās profesionālās apmācības centra pedagogi un darbinieki. Projekta mērķis -  pieredzes apmaiņa kompetencēs balstītu mācību metodēs, kas veicina skolēnu pašvadītu mācīšanos. Projekta dalībnieki ieguva padziļinātas zināšanas par Baltijas valstu izglītības sistēmu un kultūru, iepazina jaunas mācību metodes, rīkus, materiālus vai pieejas, tai skaitā tika izskatīti jautājumi karjeras atbalsta organizēšanā skolās un izpētīta skaitļošanas domāšana matemātikā. Kopskaitā digitālajā mobilitātē piedalījās 23 pārstāvji no 3 izglītības iestādēm. Tieši iesaistītie dalībnieki bija 13 – pedagogi no matemātikas, angļu valodas un IT jomas, kā arī citi izglītības iestāžu pārstāvji.

Digitālās mobilitātes darbs tika organizēts tiešsaistē gan visiem dalībniekiem kopā ar iespēju diskutēt, gan jauktās grupās (izmantojot Zoom platformas Breakout rooms opciju), kurās pedagogiem bija iespēja iepazīt sava mācību priekšmeta kolēģus no citām valstīm un pārspriestu iegūtās zināšanas, un dalītos iespaidos. Tiešsaistes formāts ļāva labāk iepazīt projekta partnerorganizācijas, to darbiniekus un viņu īstenotās aktivitātes, un iegūt jaunus kontaktus.

Jauna pieredze tika gūta attiecībā uz karjeras jomas aktivitātēm skolās, tika noskaidrots, ka Latvijā un Lietuvā darbs tiek organizēts līdzīgi, taču tikai Latvijā šis projekts tiek organizēts nacinālā līmenī. Savukārt Igaunijā karjeras jautājumi tiek integrēti mācību moduļos.

Pedagogi no Veru apriņķa profesionālās apmācības centra sniedza vērtīgas idejas, metodes un jaunus mācību rīkus, kas ir pielietojami starppriekšmetu saiknes veidošanā un pašvadīta mācīšanās procesa organizēšanai. Jauniegūtās idejas katrā mācību jomā – IT, angļu valodā un matemātikā tika apkopotas digitālā formātā un ievietotas google diskā, lai arī pēc digitālās mobilitātes īstenošanas tās būtu pieejamas ikvienam projekta dalībniekam un projekta laikā turpinātos darbs pie projekta rezultātu atspoguļošanas digitālā plakātā.

Digitālās mobilitātes rīti tika iesākti ar dažāda veida ledlaužiem no organizatoru puses, kas dalībniekiem palīdzēja uzzināt vairāk vienam par otru, piemēram, iepazīstinot pārējos ar savu personību un interesēm, daloties savos uzskatos ar pandēmijas laika priekšrocībām un trūkumiem. Citā aktivitātē partneriem bija lieliska iespēja prezentēt savās izglītības iestādēs īstenotos pasākumus šajā neparastajā - digitālās vides laikā, gūstot jaunas idejas turpmākajai darbībai.

Lai noskaidrotu dalībnieku viedokli un saņemtu atgriezenisko saiti, tika izstrādāta Google forms aptauja digitālās mobilitātes izvērtēšanai. Aptauju dalībnieki aizpildīja mobilitātes noslēgumā. Izvērtējumā tika saņemts 100% atzinīgs novērtējums, ka mobilitāte ir bijusi noderīga, mācības sniedza jaunas zināšanas un pieredzi, un jauniegūtās iemaņas iedrošinās dalībniekus piedalīties arī citās šāda veida digitālās mācībās tiešsaistē.

Plašāka informācija par Nordplus projektu ir pieejama Ventspils Tehnikuma mājas lapā.