Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta eksperti

Individuālas un organizāciju konsultācijas par programmu Apvārsnis Eiropa iespējamas pēc iepriekšējas vienošanās ar tematisko ekspertu. Neskaidrību gadījumā lūdzam komunicēt ar NKP koordinatoru Jāni Ancānu.

Eksperts/ Expert

NCP function NKP tematika Kontakti/ Contact details

Jānis Ancāns

 

NCP Coordinator

NKP koordinators

Health Veselība

janis.ancans@viaa.gov.lv
 

+37126494422

European Institute of Innovation and Technology (EIT) Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide
Marija Plotniece Research Infrastructures Pētniecības infrastruktūras

marija.plotniece@viaa.gov.lv

+37129966535

The European Innovation Council (EIC)
and European Innovation ecosystems
Eiropas Inovāciju padome un Eiropas inovāciju ekosistēmas
Kaspars Kalniņš Civil Security for Society Civilā drošība sabiedrībai

kaspars.kalnins@viaa.gov.lv
 

+37126751614

Digital, Industry and Space Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss
Widening Participation and ERA
(Teaming, Twinning, Hop-on, ERA-Chair, COST, Excellence hubs, Excellence universities)

Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana
(Teaming, Twinning, Hop-on, ERA-Chair, COST, Excellence hubs, Excellence universities)

Inga Šīrante Legal and Financial aspects Juridiskie un finanšu jautājumi

inga.sirante@viaa.gov.lv
 

+37126337060

Gunta Šlihta Climate, Energy and Mobility Klimats, enerģētika un mobilitāte

gunta.slihta@viaa.gov.lv
 

+37129274150

Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide
Joint Research Centre Kopīgais pētniecības centrs
Liene Ekša European Research Council (ERC) Eiropas Pētniecības padome

liene.eksa@viaa.gov.lv

+37129975961

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma
Widening Participation and ERA
(Including funding opportunities related to gender equality, open access and open science, R&I integrity and ethics)
Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana
(dzimumu līdztiesība pievilcīgas zinātniskās karjeras
iespējās, atvērtā zinātne un piekļuve, atbildīga pētniecība
un inovācijas)
Jūlija Asmuss Civil Security for Society Civilā drošība sabiedrībai

julija.asmuss@viaa.gov.lv

+37128345627 

Digital, Industry and Space Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss
Andris Šķesters
EURAXESS

EURAXESS

andris.skesters@viaa.gov.lv
 

+37126590906

Elīna Pajuste Fission Kodoldalīšanās

elina.pajuste@lu.lv
 

+37167358451

Jeļena Butikova Fusion Kodolsintēze

jelena.butikova@cfi.lu.lv
 

+37167358451

 


Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta eksperti

*Vispārējas konsultācijas par programmu “Apvārsnis 2020” Vaļņu ielā 1, 5. stāvā no 9.00 līdz 17.00 vai pēc iepriekšējas vienošanās ar tematisko ekspertu.

Eksperts/ Expert

Area

Tēma

Kontakti

Jānis Ancāns

Health, demographic change and wellbeing

Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība

janis.ancans@viaa.gov.lv

+37167358451

Marija Plotniece

Innovation in SME

Inovācija Maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)

marija.plotniece@viaa.gov.lv

+37167785402

+37129966535

Access to Finance

Piekļuve riska finansējumam

Research infrastructures

Pētniecības infrastruktūras

Future and Emerging Technologies

Nākotnes un jaunās tehnoloģijas (FET)

Kaspars Kalniņš

Smart, green and integrated transport

Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports

kaspars.kalnins@viaa.gov.lv
 

+37167814349

+37126751614

Space

Kosmoss

Secure societies

Droša sabiedrība

Clean Sky 2

Tīrās debesis 2

Spreading excellence and widening participation

Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana

Inga Šīrante

Legal and Financial aspects

Juridiskie un finanšu jautājumi

inga.sirante@viaa.gov.lv

+37167358447

+37126337060

Gunta Šlihta

Climate action, resource efficiency and raw materials

Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas

gunta.slihta@viaa.gov.lv

+37167359072

Secure, clean and efficient energy

Droša, tīra un efektīva enerģija

Nanotechnologies, advanced materials, biotechnology, advanced manufacturing and processing

Nanotehnoloģijas, modernie materiāli, biotehnoloģija, progresīvā ražošana un pārstrāde

Liene Ekša

Marie-Sklodowska-Curie Actions

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma

liene.eksa@viaa.gov.lv

+37167359072

European Research Council, (ERC)

Eiropas Pētniecības padome

Science with and for Society

Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to

Jūlija Asmuss

Information and communication technologies

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

julija.asmuss@viaa.gov.lv

+37167785484

Andris Šķesters

EURAXESS

EURAXESS

andris.skesters@viaa.gov.lv
 

+37167358450