Publiskā un privātā sektora partnerības kopīgās tehnoloģiju ierosmes kopuzņēmums ECSEL “Elektroniskie komponenti un sistēmas” izveidots ar Padomes Regulu (ES) Nr. 561/2014 2014. gada 6. maijā, apvienojot kopuzņēmumus nanoelektronikas jomā ENIAC un iegulto sistēmu jomā ARTEMIS, kuriem pievienota Eiropas Tehnoloģiju platforma Viedo sistēmu integrēšanai EPoSS. Uz šīs sinerģijas pamata izveidotais kopuzņēmums ECSEL darbosies līdz 2024. gada beigām.

Programmas darbība

  • nodrošina elektronisko komponentu un sistēmu pieejamību galvenajiem tirgiem un sabiedrībai aktuālu problēmu risināšanai;
  • pārvar plaisu starp pētniecību un tās rezultātu izmantošanu, nostiprinot inovācijas spēju, kā arī nodrošinot ekonomikas un nodarbinātības izaugsmi ES;
  • saglabā un palielina pusvadītāju un viedo sistēmu ražošanas spēju Eiropā, tostarp vadošo lomu ražošanas aprīkojuma un materiālu apstrādes jomā;
  • nodrošina vadošo lomu projektēšanas un sistēmu, tostarp iegulto tehnoloģiju, inženiertehniskās izstrādes jomā;
  • nodrošina visām ieinteresētajām personām piekļuvi pasaules līmeņa infrastruktūrai elektronisko komponentu, kā arī iegulto un viedo sistēmu projektēšanai un ražošanai;
  • veicina ekosistēmu attīstību, iesaistot inovatīvus mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), nostiprinot esošos klasterus un atbalstot jaunu klasteru izveidi jaunās daudzsološās jomās.

ECSEL kopuzņēmuma mājaslapa