Vasaras skolas Vasaras skolu rīkotājiem
jauna maitene stradā pie datora ara uz zalas zales

Latvijas augstākās izglītības iestādes līdz 2021. gada 15. decembrim var pieteikties finansiāla atbalsta saņemšanai starptautisku vasaras skolu organizēšanai, kuru nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 

VIAA atbalstu vasaras skolu rīkošanai sniedz stipendiju veidā, un tās paredzētas ārvalstu studentu un akadēmiskā personāla izdevumu segšanai, viņiem piedaloties Latvijas augstākās izglītības iestāžu rīkotajās starptautiskajās vasaras skolās. Vasaras skolas stipendijas apmērs ir 711 eiro vienam vasaras skolas dalībniekam vasaras skolas norises periodā.

Latvijas valsts stipendijas piešķir, lai atbalstītu vasaras skolas, kuras:

  • veltītas intensīvai latviešu valodas apguvei;
  • popularizē Latvijas kultūru, vēsturi, izglītību un latviešu valodu;
  • vairo Latvijas atpazīstamību ārzemēs un veicina Latvijas un ārvalstu sadarbību.

Ārvalstu studenti un akadēmiskais personāls varēs pieteikties Latvijas valsts stipendijām, lai piedalītos atbalstītajās vasaras skolās, no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 1. aprīlim. Augstākās izglītības iestādēm, kuras piesakās finansiālajam atbalstam, jābūt gatavām atvērt savu vasaras skolu mājaslapas, kā arī iesniegt VIAA mājaslapā ievietojamo informāciju līdz 2022. gada 1. februārim.

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gada 5. novembra vēstulē doto norādījumu ar Latvijas valsts stipendijām atbalstāmas tikai tās augstākās izglītības iestādes, kuras ar ministriju noslēgušas vienošanos par labu praksi ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā. 

Iesniegumu finansiāla atbalsta saņemšanai veido:

  1. aizpildīta iesnieguma veidlapa;
  2. pavadvēstule, kurā minēts augstskolas kontaktpersonas vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs.

Dokumenti  līdz 2021. gada 15. decembrim (plkst. 17.00) jāiesniedz VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā - personīgi VIAA, atsūtot pa pastu (pasta zīmogs) vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz VIAA e-pastu info@viaa.gov.lv.

VIAA vērtēšanas komisija vērtēs iesniegumus, ņemot vērā administratīvās un kvalitātes vērtēšanas kritērijus, kas uzskaitīti veidlapā, un informēs iesniedzējus par pieņemto lēmumu līdz 2022. gada 15. janvārim. VIAA plāno atbalstīt 6-8 vasaras skolas, katrai piešķirot līdz 10 stipendijām. Līgumus ar augstskolām – vasaras skolu organizētājām – tiek plānots noslēgt līdz 2022. gada 1. februārim.