Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēdes

2020. gads 

KAAS Sadarbības padomes sēdes

 

Sēžu dokumenti

 

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2020. gada 31. janvārī
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • Projekta "Jauniešu garantija" rezultāti
 • Informācija par 2019. gada Karjeras atbalsta balvas konkursa rezultātiem un priekšlikumi 2020.gada konkursam
 • OECD Latvijas Prasmju stratēģija: karjeras atbalsts

?d=KAAS_SP_darba_k_rt_ba_31_jan_2020.docx

?d=KAAS_SP_31_01_20_protokols.docx

 

?d=Projekta_Jauniesu_garantija_rezultati.pdf

 

?d=Priekslikumi_karjeras_atbalsta_balvas_konkursam.pdf

 

?d=OECD_Latvijas_Prasmju_strategija_karjeras_atbalsts.pdf

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2020. gada 4. septembrī
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • Karjeras attīstības atbalsta sistēma Latvijā – 2006. gada koncepcija un mūsdienu realitāte
 • Karjeras attīstības atbalsta filozofija pasaules un Eiropas politikas aktualitātēs
 • Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai
 • Karjeras attīstības atbalsts Latvijas politikas pamatnostādnēs 2021-2027
 • Karjeras atbalsta balvas konkursa rezultāti

?d=KAAS_SP_darba_kartiba_4_sept_2020.pdf

?d=KAAS_SP_04_09_20_sedes_protokols.pdf

 

?d=1_KAAS_Latvij_R_Burceva.pdf

 

?d=KAA_filozofija_starptautisk_s_politikas_aktualit_t_s_IAJansone.pdf 

 

?d=ES_Prasmju_programma_JMuhina.pdf

 

?d=KAA_IAP_2021_2027_JMuhina.pdf

 

?d=Karjeras_atbalsta_balvas_konkursa_rezulta.pdf

 

2019. gads 

KAAS Sadarbības padomes sēdes

 

Sēžu dokumenti

 

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2019. gada 25. aprīlis
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • NVA un EM vadlīnijas izglītības politikas veidotājiem un karjeras konsultantiem par darba tirgus prognožu interpretāciju
 • Karjeras atbalsta aktualitātes skolu akreditācijas procesā
 • Skolēnu vasaras nodarbinātība kā karjeras atbalsta pasākums

?d=KAAS_SP_25_04_2019_darba_kartiba.pdf

?d=KAAS_SP_25_04_protokols_.pdf

 

?d=NVA_KAAS_SP_25.04.zip

 

?d=KARJERA_IKVD_25042019.pdf

 

?d=2019_Skolenu_vasara_KAAS.pdf

 

2018. gads

KAAS Sadarbības padomes sēdes

 

Sēžu dokumenti

 

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2018. gada 6. decembris
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols 
 • Karjeras atbalsta īstenošana Rīgas Teikas vidusskolā 
 • Karjeras attīstības atbalsts Rīgā 
 • Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 

?d=Darba_kartiba_06_12.pdf

?d=Sedes_protokols_06.12.2018..pdf 

?d=karjeras_atbalsta_istenosana_RTV.pdf

?d=karjeras_attistibas_atbalsts_Riga.zip 

?d=Prezent_cija_KAAS_PuMPuRS.pdf

 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2018. gada 14. jūnijs
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • RTU Dizaina fabrika “Kā radīt jaunus produktus un pašam savu nākotnes darbu? No idejām līdz risinājumiem.”
 • Latgales Uzņēmējdarbības centrs “Karjeras izglītības pasākumi jauniešiem”
 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība “Konkurss profesionālo skolu audzēkņiem "Profs”.”
 • Nodarbinātības valsts aģentūra “Atbalsts bezdarbniekiem komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai.”

?d=Sedes_darba_kartiba.pdf

?d=Sedes_protokols_2018.junijs.pdf

 

?d=RTU_Dizaina_fabrika.pdf

 

?d=LUC_KI_pasakumi_jauniesiem.pdf

 

?d=PROFS_LBAS.pdf

 

?d=NVA_komercdarbiba.pdf

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2018. gada 16. februāris
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • Nodarbinātības valsts aģentūra “Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” un darba tirgus īstermiņa prognozes.””
 • Ekonomikas ministrija “Darba tirgus vidējās uz ilgtermiņa prognozes”

 ?d=Plans16_02.pdf

 ?d=Sedes_protokols.pdf

 

 ?d=NVA_DT_prognozes.pdf

 ?d=EM_DT_prognozes.pdf

 

 ?d=EM_DT_prognozes_14022018.pdf

 

 

2017. gads

KAAS Sadarbības padomes sēdes

 

Sēžu dokumenti

 

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2017. gada 16. jūnijs
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • VIAA "Karjeras atbalsta pasākumi profesijas ieguvei Jauniešu garantijas ietvaros"
 • Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotais ES fondu projekts "Jauniešu garantijas" personas attīstībai
 • Karjeras atbalsta īstenošana - Profesionālo prasmju konkurss karjeras atbalstam
 • Jauniešu garantijas programmas īstenošanas progress

?d=49853_Darba_kartiba.pdf

 

?d=Sedes_protokols_2017_06_16.pdf

 

?d=VIAA_JG.pdf

 

?d=NVA_JG.pdf

 

?d=Profprasmes_karjeras_atbalsts.pdf

 

?d=LM_JG_16062017.pdf

 

2016. gads

KAAS Sadarbības padomes sēdes

 

Sēžu dokumenti

 

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2016. gada 14. decembris
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • Statistikas dati par jauniešu bezdarbu
 • Latvijas Darba Devēju Konfederācija - "Darba vidē balstītas mācības"
 • Nodarbinātības valsts aģentūra: Jaunieša bezdarbnieka portrets un NVA pakalpojumi jauniešiem un skolēniem
 • Karjeras atbalsta īstenošana PIKC Rīgas Valsts tehnikumā no reflektanta līdz absolventam
 • Latvijas Universitāte: Studentu pieredze darba un prakses meklēšanā

?d=91882_Darba_kartiba.pdf

 

?d=KAAS_SP_sedes_protokols.pdf

 

?d=2016_Statistika.xlsx

 

?d=DARBA_VIDE_BALSTITAS_MACIBAS_DVB.pdf

 

?d=Jauniesa_bezdarbnieka_portrets_un_NVA_pakalpojumi_jauniesiem_un_skoleniem_NVA.pdf

 

?d=Karjeras_atbalsta_istenosana_PIKC_Rigas_Valsts_tehnikuma.pdf

 

?d=STUDENTU_PIEREDZE_DARBA_UN_PRAKSES_MEKLESANA.pdf

 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2016. gada 6. oktobris


 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • Informācija par RTU Karjeras centru un Studentu Servisa centru
 • Statistikas dati par uzņemšanu augstākajā izglītībā
 • Izglītojamo skaits izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas 2015./2016.m.g.
 • 8.3.5.SAM “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta īstenošanas gaita

 

?d=Darba_kartiba.pdf

 

?d=1_Sedes_prototokols1.pdf

 

?d=RTU_Prezent_cija_06_10.pdf

 

?d=IZM_statistika_uznemsana.pdf

 

?d=Dati_tematiskas_jomas_grupas_PROF_2015_2016_03102016.xlsx

 

?d=SAM_835_KAAS.pdf

2015. gads

KAAS Sadarbības padomes sēdes

 

Sēžu dokumenti

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2015. gada 18. decembris
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • Jauniešu garantijas atbalsta pasākumi Nodarbinātības valsts aģentūrā
 • Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”
 • Projekts “PROTI un DARI!”
 • Informācija par plānoto 8.3.2. SAM "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
 • 8.3.5.SAM “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ieviešanas progress

?d=KAAS_SP_s_de_18_12_2015_darba_kartiba.pdf

 

?d=KAAS_SP_sedes_protokols_18_12_2015.pdf

 

?d=NVA_Jauniesu_garantija_18_12_2015.pdf

 

?d=VIAA_Jauniesu_garantija_18_12_2015.pdf

 

?d=PROTI_un_DARI_KAAS.pdf

 

?d=SAM_8.3.2._181215.pdf

 

?d=SAM_8.3.5._181215.pdf

2014. gads

KAAS Sadarbības padomes sēdes

Sēžu dokumenti

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2014. gada 19. decembrī
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • IKVD “Atbalsts karjeras izglītībā - izglītības kvalitātes novērtēšanas kontekstā”
 • Uz pierādījumiem balstītas karjeras atbalsta kvalitātes vērtēšana

?d=KAAS_SP_19_12_2014_dienas_k_rt_ba.pdf

 

?d=KAAS_SP_sedes_protokols_19_12_2014.pdf

 

?d=Atbalsts_karjeras_izglitibaa_Kvalitates_dienests_dec_14.pdf

 

?d=KAAS_kvalitates_vertesanas_kriteriji_dec_14.pdf

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2014. gada 30. janvārī
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • IKVD Karjeras izglītības vērtēšanas kritēriji akreditācijas procesā 
 • Karjeras attīstības atbalsts profesionālās izglītības iestādēs. Aptaujas rezultāti 

KAAS SP_31 01 2014_dienas kartiba.pdf?d=files/free/74/20274/kaas_sp_31_01_2014_dienas_kartiba.pdf

 

KAAS_SP_sedes protokols_31 01 2014.pdf?d=files/free/74/20274/kaas_sp_sedes_protokols_31_01_2014.pdf

 

?d=IKVD_KAAS_karjeras_vertesanas_principi.pdf

 

Karjeras attistibas atbalsts prof izgl iestades_aptaujas rezultati.pdf?d=files/free/74/20274/karjeras_attistibas_atbalsts_prof_izgl_iestades_aptaujas_rezultati.pdf

 2013. gads

KAAS Sadarbības padomes sēdes

 

Sēžu dokumenti

Lejupielāde
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2013. gada 1. novembrī
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • KAAS darbinieku specializācija
 • SIVA "Karjeras veidošanas programma"
 • Karjeras konsultatnta administratīvā pakļautība

KAAS SP_01 11 2013_dienas kārtība.pdf?d=files/free/74/20274/kaas_sp_01_11_2013_dienas_k_rt_ba.pdf

 

KAAS SP_01.11.2013_protokols_ieskenēts.pdf?d=files/free/74/20274/kaas_sp_01.11.2013_protokols_iesken_ts.pdf

 

KAAS darbinieku specializācija.pdf?d=files/free/74/20274/kaas_darbinieku_specializ_cija.pdf

 

SIVA_Prezentacija_projekta_labota.pdf?d=files/free/74/20274/siva_prezentacija_projekta_labota.pdf

 

Karjeras konsultanta administratīvā pakļautība.pdf?d=files/free/74/20274/karjeras_konsultanta_administrat_v_pak_aut_ba.pdf

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2013. gada 2. augustā
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols
 • Pētījuma secinājumi

KAAS SP_02 08 2013_dienas kārtība.pdf?d=files/free/74/20274/kaas_sp_02_08_2013_dienas_k_rt_ba.pdf

 

KAAS SP_02.082013_protokols_ieskenēts.pdf?d=files/free/74/20274/kaas_sp_02.082013_protokols_iesken_ts.pdf

 

Petijums_secinajumi.pdf?d=files/free/74/20274/petijums_secinajumi.pdf

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde
2013. gada 21. martā
 • Sēdes darba kārtība
 • Sēdes protokols

KAAS_SP_21 03 2013_darba kārtība.pdf?d=files/free/74/20274/kaas_sp_21_03_2013_darba_k_rt_ba.pdf

 

KAAS_SP_sēdes protokols_21 03 2013.pdf?d=files/free/74/20274/kaas_sp_s_des_protokols_21_03_2013.pdf