Augstākā izglītība

Horvātijā augstāko izglītību iedala akadēmiskajās un profesionālajās studijās. Akadēmiskās studijas piedāvā tikai universitātēs. Profesionālās studijas var apgūt politehnikumos vai lietišķo zinātņu koledžās. Izņēmuma kārtā profesionālās studijas var piedāvāt arī universitātes. Augstskolas lielākoties ir valsts iestādes, taču sāk veidoties arī privātās augstskolas – galvenokārt lietišķo zinātņu koledžas.

Boloņas procesa ietekmē Horvātijā augstākās izglītības sistēma ir pārveidota, lai veicinātu diplomu starptautisko salīdzināmību. Tā ir iedalīta trīs ciklos (bakalaurs-maģistrs-doktors) un balstās uz ECTS – Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas.

Akadēmiskās studijas:

  • Bakalaura grāda studiju ilgums parasti ir trīs līdz četri gadi (seši vai astoņi semestri). Studenti iegūst 180-240 ECTS.
  • Maģistra studiju ilgums parasti ir viens līdz divi gadi (divi vai četri semestri). Studenti iegūst 60-120 ECTS un titulu „magistar struke” ar norādi uz specializāciju. Pēc maģistra grāda iegūšanas (vismaz 300 ECTS), studenti var turpināt studijas speciālistu vai doktorantu studijās.
  • Integrētās bakalaura un maģistra studijas tiek piedāvātas konkrētās profesionālās jomās: medicīna, zobārstniecība, jurisprudence, veterinārā medicīna, pedagoģija. Studijas ilgst piecus līdz sešus gadus (300-360 ECTS). Noslēgumā studenti iegūst maģistra grādu (magistar struke) ar norādi par profesionālo jomu. Medicīnas, zobārstniecības un veterinārās medicīnas studenti iegūst titulu „doktor struke” ar norādi par profesionālo jomu.
  • Speciālistu studijas ilgst vienu līdz divus gadus un nodrošina specializāciju konkrētā profesijā. Studiju noslēgumā iegūst „Universitātes speciālista” titulu (univ. spec.) ar norādi uz konkrēto specializāciju.
  • Doktorantūras studiju ilgums ir trīs gadi. Doktorantūras mērķis ir gatavot zinātniekus un pētniekus, kā arī lai nodrošinātu mācībspēkus augstskolām. Pēc studiju pabeigšanas un promocijas darba aizstāvēšanas tiek piešķirts zinātņu vai mākslas doktora grāds (dr. sc. vai dr. art.)

Profesionālās studijas:

Profesionālo studiju mērķis ir nodrošināt darba tirgum atbilstošas zināšanas un prasmes. Tās tiek iedalītas divos līmeņos.

  • Pirmā līmeņa profesionālās studijas ilgst divus līdz trīs gadus. Studenti iegūst 120-180 ECTS. Izņēmuma gadījumos profesionālās studijas var ilgt četrus gadus (240 ECTS). Īsā cikla studiju programmas (mazāk par 180 ECTS) noslēgumā saņem profesionālo titulu stručni pristupnik, kas neatbilst pilnam bakalaura grādam un nedod tiesības studēt maģistrantūrā. Pēc īsā cikla programmas, studijas var turpināt profesionālā bakalaura programmā. Horvātijā profesionālā bakalaura studiju programmas beidzēji saņem titulu stručni prvostupnik.
  • Otrā līmeņa profesionālās studijas ilgst vienu līdz divus gadus (60-120 ECTS). Beidzot studijas, tiek piešķirts attiecīgās profesijas speciālista tituls. Pēc otrā līmeņa profesionālajām studijām var turpināt studijas maģistrantūrā.

Valoda

Studijas pārsvarā tiek piedāvātas horvātu valodā. Ir atsevišķas studiju programmas, kuras piedāvā angļu, vācu, itāļu, vai ungāru valodā. Par tām var uzzināt StudyinCroatia mājaslapā. Atkarībā no augstskolas prasībām, reflektantiem, kuri nav Horvātijas pilsoņi, iespējams, būs jākārto horvātu valodas eksāmens. Valodas zināšanām vajadzētu atbilst B2 līmenim: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions.

Iestāšanās noteikumi

Visām augstskolām, kuras uzņem ārzemju studentus ir ārlietu departaments (International Office), vai īpaši norādīta kontaktpersona darbam ar ārzemju studentiem. Par iestāšanās noteikumiem un arī pieteikšanās kārtību nepieciešams laicīgi uzzināt, sazinoties ar interesējošo augstskolu.

Pamata iestāšanās prasības bakalaura līmeņa studijām ir vidusskolas atestāts un Centralizēto eksāmenu rezultāti. Augstskola var prasīt kārtot horvātu valodas eksāmenu (sk. iepriekšējo sadaļu „Valoda”) un citas zināšanu un prasmju pārbaudes, atbilstoši studiju programmas specifikai.

Pieteikšanās

Bakalaura līmeņa studiju programmām pietiekšanās notiek centralizēti elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (horvātu valodā). Skaidrojumi angļu valodā pieejami šeit. Pieteikšanās termiņš parasti ir jūlijā. Papildu pieteikšanās brīvajām studiju vietām notiek septembrī. Konkrētos termiņus ieteicams pārbaudīt pieteikšanās kalendārā.

Maģistrantūras un doktorantūras studiju pieteikumus augstskolas izskata pašas. Tas nozīmē, ka pieteikšanās kartība, termiņi un iesniedzamie dokumenti jāprecizē augstskolā.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Vidējās izglītības dokumenti ir jāiesniedz atzīšanai pirms tos var pievienot augstskolas iestāšanās pieteikumam. Vispārējās vidējās izglītības atestātus un apliecības par profesionālās ievirzes (mākslas vai mūzikas) izglītības iegūšanu izskata Izglītības un skolotāju sagatavošanas aģentūra (sk. lapas kreisajā malā zem virsraksta „IZDAVAJAMO”). Atestātus par profesionālo vidējo izglītību izskata Profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības aģentūra (Google tulkojums).

Mācību maksa

Horvātijā mācību maksu nosaka katra augstskola pati. Maksa ir atkarīga no studiju līmeņa un no augstskolas. Humanitārajās un sociālajās zinātnēs bakalaura līmeņa studijas maksā 6 000-16 500 kunas (aptuveni 800-2 200 EUR) gadā. Inženierzinātņu studijas maksā 22 000 kunas (aptuveni 3 000 EUR) gadā. Dabas zinātņu un medicīnas studijas maksā ap 27 000 kunas (aptuveni 3 600 EUR) gadā.

Uzturēšanās izmaksas

Tiek rēķināts, ka aptuvenās uzturēšanās izmaksas Horvātijā ir 400-700 EUR mēnesī. Šajā summā iekļauti izdevumi par pārtiku, mājokli, komunālajiem maksājumiem, grāmatām vietējo transportu un dažādiem sīkiem tēriņiem. Faktiskās izmaksas ir atkarīgas no mājokļa veida (kopmītne vai īrēts dzīvoklis) un no pilsētas, kā arī no personīgajiem ieradumiem.

Finanšu palīdzība

Lai studētu Horvātijas augstākās izglītības iestādēs, ārzemju studentiem ir jābūt pietiekamiem finanšu līdzekļiem, lai segtu savus izdevumus. Horvātijas augstskolas nepiedāvā stipendijas vai finanšu palīdzību ārzemju studentiem. Latvijai ar Horvātiju nepastāv starpvaldību vienošanās par stipendiju piešķiršanu.

Apdrošināšana

Studenti no ES valstīm ir tiesīgi izmantot Horvātijas valsts veselības apdrošināšanas sistēmu uz līdzīgiem nosacījumiem kā Horvātijas pilsoņi, ja viņi ir savā valstī izņēmuši Eiropas Veselības apdrošināšanas karti EVAK. Studentiem ieteicams studentu poliklīnikā saņemt konsultāciju par primārās aprūpes ārsta izvēli.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Ja ES/EEZ valstu pilsoņiem paredzēts Horvātijā uzturēties ilgāk par 90 dienām, jākārto uzturēšanās atļauja. Uzturēšanās atļauju var pieprasīt ne vēlāk kā 8 dienas pirms 90 dienu uzturēšanās termiņa beigām tuvākajā policijas iecirknī.

Mājokļa atrašana

Horvātijā trūkst vietu studentu kopmītnēs. Līdz ar to, tikai tie studenti, kuri piedalās starptautiskās apmaiņas programmās var pretendēt uz vietu kopmītnēs, taču nav garantiju, ka tādu saņems. Pieteikumu uz vietu kopmītnē iesniedz augstskolas Ārlietu birojs ārzemju studenta vārdā. Ja apmaiņas programmas dalībniekam neizdodas gūt vietu kopmītnē, var lūgt Ārlietu biroja palīdzību īres dzīvokļa meklēšanā.

Neatkarīgajiem studentiem ir pašiem jāmeklē sev īres dzīvoklis. Ieteicams uzsākt dzīvokļa meklēšanu vismaz mēnesi pirms ierašanās Horvātijā. StudyinCroatia mājaslapā norādītas vairākas saites, kur atrast dzīvokļa sludinājumus. Ja neizdodas laikus atrast sev īres dzīvokli, var izmantot hosteli kā pagaidu mājvietu.

Studentu apvienības

Horvātijā katrā augstskolā ir studentu apvienība (studentski zbor) studentu interešu aizstāvībai. Ir arī daudz dažādu citu organizāciju, tai skaitā starptautisku studentu organizāciju nodaļas studentu sabiedriskās dzīves daudzveidošanai. Par organizācijām var uzzināt tuvāk konkrētajā augstskolā, kuru paredzēts apmeklēt.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

StudyinCroatia mājaslapā ir pieejama informācija par augstskolām, studiju programmām un par studijām, ko piedāvā dažādās svešvalodās.

Noderīgas adreses

Centrālizētais studiju pieteikumu birojs
Agency for Science and Higher Education, Central Applications Office, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb,Croatia
Tālr. + 385 1 6274-844 (pirmdien-piektdien, plkst. 8.00-16.00)

Izglītības un skolotāju sagatavošanas aģentūra (vispārējās vidējās izglītības dokumentu apliecināšana)
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
ar norādi: "the recognition of a foreign educational qualification"
e-pasts: iok@azoo.hr
Mājaslapa: www.azoo.hr

Profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības aģentūra (vidējās profesionālās izglītības dokumentu apliecināšana)
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (za priznavanje strukovne kvalifikacije), Radnička cesta 37b, 10000 Zagreb
Tālr: +385 (0) 1 6126 780 (Ievērībai: uz zvaniem atbild tikai plkst. 14.00-16.00)
e-pasts: inozemne.kvalifikacije@asoo.hr

Materiāla sagatavošanā izmantoti šādi avoti:

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.