EEZ un Norvēģijas granti
Mikroskops dārzeņi pētniecība

Nodibinājums “Baltic Studies Centre” 1. oktobrī Baltijas pētniecības programmā uzsāka pētījumu “Sadarbības veicināšana ilgtspējīgai bioresursu starpnozaru apritei lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā (CIRCLE)”, ko finansē Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granti. Projektā paredzēts informēt un stiprināt sabiedrības zināšanas par jauniem biznesa modeļiem, sadarbības risinājumiem un rīcībpolitiku, kas veicinātu ilgtspējīgu bioresursu izmantošanu.

Projekta īstenotāji sniegs ieguldījumu gan nacionālā, gan Eiropas mēroga akadēmiskajā, publiskajā un politiskajā diskusijā par ilgtspējīgu bioresursu izmantošanu un piedāvās jaunas zināšanas par nozaru sadarbības risinājumiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā. Tas palīdzēs izprast dažādu tirgus, valsts un pilsoniskās sabiedrības jomas pārstāvju lomu un saiknes aprites principu efektīvā ieviešanā un pārvaldībā. Pētnieki identificēs bioresursu aprites izmantošanas labās prakses, izvērtēs uzņēmējdarbības ekonomisko efektivitāti un izstrādās uzņēmumu bioresursu aprites ieviešanas novērtēšanas metodoloģiju.

Pētnieki izstrādās zinātniskus rakstus publicēšanai starptautiski recenzētos izdevumos, iesniegts jaunus kopīgus projekta pieteikumus, īstenos apmācību seminārus, kā arī veicinās pētnieku mobilitāti. Rezultātā tiks radītas jaunas partnerības, starpdisciplinārās sadarbības un starpinstitūciju mācības.

Nodibinājums “Baltic Studies Centre” projektu īstenos sadarbībā ar Agroresursu un ekonomikas institūtu, Lauku un reģionālo pētījumu institūtu RURALIS (Norvēģija), Igaunijas Dabaszinātņu universitāti (Igaunija) un Viļņas Universitāti (Lietuva). Projekts ir uzsākts ar 1. oktobri, bet tā beigu termiņš ir 2024. gada 30. aprīlis. Kopējās projekta izmaksas sasniedz 984 223,60 eiro, no kuriem 836 590,06 eiro ir EEZ grantu finansējums, bet 147 633,54 eiro ir valsts līdzfinansējums.

2021. gada pirmajā ceturksnī noslēdzās atklātais Baltijas pētniecības programmas konkurss, kurā tika iesniegti projekti sabiedrības veselības, e-veselības, reģionālās ekonomiskās attīstības un inovatīvu risinājumu efektīvai un ilgtspējīgai resursu izmantošanai pētniecības jomās. Pieejamais finansējums 7,5 miljonu apmērā ļāva finansēt astoņus pētniecības projektus, daudziem kvalitatīviem projektiem paliekot rezerves projektu sarakstā. Baltijas pētniecības programmas finansējums tika papildināts ar vēl vienu miljonu eiro, tādējādi dodot iespēju Latvijas zinātniekiem papildus īstenot vēl vienu starptautisku pētniecības projektu no rezerves projektu saraksta ar augstāko punktu skaitu.

Baltijas pētniecības programma ir viena no programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātēm, ko finansiāli atbalsta EEZ granti. Programma veicina Baltijas valstu pētniecības institūciju sadarbību ar Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas pētniecības organizācijām. Programmu apsaimnieko Izglītības un zinātnes ministrija, kas atbild par programmas īstenošanu Latvijā, bet Valsts izglītības attīstības aģentūra ir programmas ieviesējs un veic projektu vērtēšanu, īstenošanas uzraudzību un kontroli.