Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts ir nozīmīgs Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību. Turpmāko 7 gadu laikā jaunajiem zinātniekiem būs pieejami vairāk nekā 60 miljoni eiro.

Finansējumu pasākumam „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” piešķirs ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA) iesniedzot vienu projektu par visu plānoto finansējumu. VIAA reizi gadā, kamēr finansējums ir pieejams, nodrošinās pētniecības pieteikumu atlases organizēšanu, vērtēšanu un atbalstīto projektu īstenošanu, kā arī sniegs visu nepieciešamo metodisko un konsultatīvo atbalstu pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu iesniedzējiem.

Pēcdoktorantu pētniecības pieteikumus varēs iesniegt:

  • Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas;
  • LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants, kas darbojas jebkurā zinātņu jomā.

Latvijas vai ārvalstu jaunais zinātnieks, kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa, būs nodarbināts pilna laika pētniecībā maksimums 3 gadus. Atbalsts paredzēts pētījumiem Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā. Ar viedās specializācijas tautsaimniecības transformācijas virzieniem, prioritātēm un specializācijas jomām iespējams iepazīties šeit.

Viena pētniecības pieteikuma maksimālais apmērs ir 133 806 eiro, paredzot atbalstu:

  • fundamentālajiem vai rūpnieciskajiem pētījumiem;
  • pēcdoktoranta kompetenču pilnveidei;
  • starptautiskajai mobilitātei;
  • tehnoloģiju pārnesei un tehnoloģiju tiesību aizsardzībai;
  • zināšanu un tehnoloģiju pārnesei;
  • bakalaura, maģistra vai doktoru darbu vadīšanai un recenzēšanai;
  • citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošanai.

Pētniecības pieteikuma izmaksas pamatā ietver pēcdoktoranta algu līdz 2 731 eiro mēnesī (ieskaitot nodokļus), pētniecības, mācību un tīklošanās pasākumu izmaksas 800 eiro mēnesī, kā arī netiešās izmaksas administratīvajiem un infrastruktūras resursiem 5 % no pieteikuma kopējām izmaksām.

Pēcdoktorants pētniecības darbu varēs īstenot individuāli vai partnerībā ar ārvalstu vai Latvijas zinātnisko institūciju, augstskolu vai komersantu, kas nodrošinās pieeju zinātnes infrastruktūrai un atbalsta personālam. 

Kontaktinformācija:

Vispārējas konsultācijas par programmu “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pieejamas Vaļņu ielā 1, 5. stāvā no plkst. 9.00 līdz 17.00 vai pēc iepriekšējas vienošanās ar tematisko ekspertu.

Papildu informācija

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanas noteikumi;

Regulations Regarding Implementation of Activity 1.1.1.2 “Post-doctoral Research Aid” of the Specific Aid Objective 1.1.1 “To increase the research and innovative capacity of scientific institutions of Latvia and the ability to attract external financing, investing in human resources and infrastructure” of the Operational Programme “Growth and Employment**.

Zinātnisko institūciju un komersantu Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases  paraugnolikums ar pielikumiem

* Paraugnolikumam ir rekomendējošs raksturs. 

Institūcijai, gatavojot nolikumu un vērtēšanas kritērijus, jāievēro Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumi Nr. 50 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanas noteikumi” 25.1. apakšpunktā noteiktās prasības:

Pētniecības pieteikuma iesniedzējs pirms pētniecības pieteikumu iesniegšanas finansējuma saņēmējam var izstrādāt pēcdoktorantu pieteikumu atlases kārtību atbilstoši iestādes cilvēkresursu attīstības plānam un pētniecības programmai.

**Tulkojums vēl nav apstiprināts Valsts valodas centrā.