Projektu pieredze Nordplus

TURID programmā Latviju pārstāv Biznesa augstskola „Turība”, un 2013. gadā tā ar NORDPLUS finansiālo atbalstu īstenoja projektu „Green care Tourism in the Nordic-Baltic Region 2013”. Tas ir unikāls starptautisks projekts ar mērķi attīstīt tūrisma nozari ne tikai Latvijā, bet arī Ziemeļvalstīs un Baltijā.

TURID ir starpdisciplinārs Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona tīkls, kurā apvienojušās septiņas augstākās izglītības iestādes no Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Igaunijas un Latvijas ar mērķi veicināt studentu praktisko pieredzi bakalaura un maģistra studiju programmās tādās jomās kā sports, veselība, tūrisms un gastronomija. TURID tīkls tika radīts 1998. gadā, un kopš 2000. gada tas īstenojis piecus projektus, katrs no tiem ilgstot trīs gadus. Ar šo projektu palīdzību ir attīstīta veiksmīga sadarbība ne tikai starp partneraugstskolām, bet arī starp dažādām reģionālām kopienām un vietējiem uzņēmējiem.

Projektu kopējais ietvars ir veidot sasaisti starp tūrismu, veselības veicināšanu un vietējo kultūru, tā rezultātā sekmējot ilgtspējīgu reģionālo attīstību. Galvenokārt pieredzes apmaiņa notiek dažādu semināru un intensīvu kursu veidā, kas tiek rīkoti katrā no partnervalstīm. No 2000. līdz 2013. gadam TURID tīkla projektos piedalījušies aptuveni 250 studenti un 90 pedagogi.

Latvijas dalība – pozitīva attieksme gan no studentiem, gan pasniedzējiem

Projekta vadītājs un biznesa augstskolas (BA) „Turība” lektors Ainārs Brencis stāsta: „BA „Turība” īstenotais „Green care Tourism in the Nordic-Baltic Region 2013” bija otrais projekts, kas ietilpst apjomīgā TURID trīs gadu projektā „Green care Tourism in the Nordic-Baltic Region”. Katru gadu tā ietvars mainās, proti, koncepts ‘green care tourism’ tiek aplūkots dažādos griezumos, kā arī katru gadu ir cita uzņemošā augstskola. Pērn tā bija BA „Turība”, sadarbojoties ar Vidzemes Augstskolu Valmierā. Pirms tam studentus un docētājus no partnervalstīm uzņēma Somija.”

Šajā projektā uzmanība tika pievērsta starpdisciplinārai sadarbībai starp dažādiem tūrisma uzņēmējiem/ pakalpojumu sniedzējiem jeb tūrisma klasteriem. Viens no galamērķiem Latvijā, ar ko iepazīstināja projekta dalībniekus un partnerus, bija Gaujas nacionālais parks (GNP) un GNP tūrisma klasteris. „Manuprāt, projekts ir sekmīgs, jo tā pamatā ir vispāratzītas metodes: 1) rīkot regulāras tikšanās un mērķtiecīgi plānot; 2) pilnveidot studentu zināšanas un prasmes; 3) iepazīstināt ar nozares aktualitātēm video lekciju un dažādu uzdevumu veidā; 4) organizēt tikšanās un mācības kopā ar citiem projekta dalībniekiem ārpus ierastās vides. Citiem vārdiem sakot, projekta veiksmes atslēga ir iespēja studentiem apgūt zināšanas un teoriju vidē, kur tas viss reāli darbojas.” A. Brencis papildina: „2013. gada projekta veiksmes stāsts ir arī sekmīgā sadarbība starp BA „Turība” un Vidzemes Augstskolu, organizējot intensīvos kursus. Katra no augstskolām uzņēmās izpildīt tos uzdevumus, kuros tā bija visspēcīgākā, līdz ar to dalībniekiem no partnervalstīm spējām piedāvāt augstas kvalitātes nodarbības un pieredzes apmaiņas aktivitātes Latvijā.”

Jauns attīstības virziens tūrisma nozarē Latvijā un Skandināvijā

Vērtīga mācība ikvienam

„Intensīvo kursu laikā, kas ilga sešas dienas, protams, saskārāmies arī ar pāris problēmām, kas radās pastāvošo atšķirību dēļ starp dažādām kultūrām un ierastās ikdienas. Piemēram, dažiem studentiem bija grūtības iekļauties kopējā grupas ritmā – viņi nevarēja paveikt uzdevumus tik ātri, cik pārējie grupas biedri. Citi savukārt spēja paveikt lielu darba apjomu īsā laikā. Protams, sapratām, ka tas ir jārisina, lai ikviens no dalībniekiem būtu ieguvējs, tāpēc meklējām dažādus radošus risinājumus, ar kuru palīdzību mainīt intensīvo kursu un grupu darbu dinamiku. Beigās nonācām pie secinājuma, ka mūsu organizētie intensīvie kursi bija pārāk piesātināti un pārbagāti ar aktivitātēm un piedzīvojumiem, līdz ar to pat tie studenti, kuri spēja uztvert ļoti daudz informācijas, beigās bija noguruši. Mūsu vadītie intensīvie kursi patiešām atbilda terminam ‘intensīvi’. Tomēr studenti, jūtoties pārguruši, bija pateicīgi par daudzveidīgo pieredzi un plašajām zināšanām, ko sniedza Latvijas tūrisma vide,” atzīst A. Brencis.

TURID – veiksmīgs un ilgtspējīgs tīkls

TURID lielākais ieguvums – projektu laikā studentiem ir iespēja gūt reālu pieredzi internacionālā vidē, tādējādi aizmirstot ikdienas pienākumus mājās un pilnvērtīgi pievēršoties mācību procesam valstī, kurā viņi viesojas. Protams, studenti iegūst arī jaunus draugus un noderīgus kontaktus, iepazīst cittautu kultūru un paražas, izzina, kā viena joma – tūrisms – tiek uztverta dažādās sabiedrībās. Atgriežoties mājās, studenti bieži vien apgalvo: „Šajā nedēļā es ieguvu krietni vērtīgāku pieredzi un zināšanas nekā visā studiju laikā savā augstskolā.”

Tikpat vērtīgs TURID rezultāts ir jauna, inovatīva un uz pieredzes balstīta koncepta radīšana – intensīvie kursi, kas sevī ietver lokālo steikholderu, studentu un mācībspēku sadarbošanos, lai radošu aktivitāšu veidā veicinātu reģionālo attīstību.

Protams, nozīmīgs ieguvums ir arī plašais kontaktu loks, kas ar katru gadu kļūst arvien ciešāks. TURID partneri uzskata, ka tieši kontaktu loks ir tas, kas nodrošinās tīkla ilgtspēju.

Jauns attīstības virziens tūrisma nozarē Latvijā un Skandināvijā

Ieguvēji – studenti, docētāji, uzņēmēji

Projekta vadītājs un BA „Turība” lektors Ainārs Brencis stāsta: „Projekta laikā studenti no partnervalstīm ieguva zināšanas un praktiskās iemaņas, izstrādājot dažādas sadarbības un konkurences stratēģijas. Viņiem radās izpratne par to, kā tūrisma klasteru ietvaros attīstīt konkurētspējīgus, ilgtspējīgus, inovatīvus un veselību veicinošus tūrisma produktus. Protams, ikviens no studentiem par dalību intensīvajos kursos saņēma pilnu kredītpunktu apjomu – 5 ECTS. Tāpat mēs iepazīstinājām ikvienu lokālo tūrisma uzņēmēju, kas atbalstīja intensīvos kursus, un GNP tūrisma klastera dalībniekus ar studentu radītajiem secinājumiem un projektā laikā attīstītajām idejām un ierosinājumiem. Tas uzņēmējiem lika pārdomāt jau ierasto praksi un deva izaicinājumu jaunu pakalpojumu, produktu radīšanā, kā arī kvalitātes paaugstināšanā.”

Kā viens no būtiskākajiem „Green care Tourism in the Nordic-Baltic Region 2013” ieguvumiem, ko min A. Brencis, ir iespēja studentus „izraut” no viņu ierastās rutīnas, tādējādi piespiežot viņus domāt tā, kā to pieprasa attiecīgā internacionālā vide. „Pateicoties NORDPLUS finansējumam, studentiem ne reizes nebija jāsatraucas par tādām sadzīviskām lietām kā ēšanas, nakšņošanas un transporta izdevumi. Viņi varēja veltīt visu savu enerģiju zināšanu apguvei un to pielietošanai praktiski. Protams, nozīmīgu intelektuālo pienesumu saņem arī docētāji, kuri piedalās projektā, – tā ir jaunu kontaktu un pieredzes gūšana, aktuālo tematu apzināšana, līderības attīstība, jaunu vietu iepazīšana un izpēte, regulāra zināšanu atsvaidzināšana un papildināšana, ko dāvāt citiem augstskolas studentiem un kolēģiem. Tāpat svarīgi pieminēt, ka jebkāda dažādu kultūru un pieredžu saskaršanās, savstarpēja integrēšanās un mijiedarbošanās veicina arvien jaunu zināšanu un pieredzes veidošanos jau augstākā un kvalitatīvākā līmenī,” pārliecināti stāsta A. Brencis.

NORDPLUS – motivējošs un draudzīgs atbalsts

„Sadarbība ar NORDPLUS programmu ir ļoti viegla un stimulējoša, jo tajā nav ne grama birokrātijas, līdz ar to projekta īstenošanas laikā iespējams koncentrēties uz to, lai projekts noritētu pilnvērtīgi un kvalitatīvi. NORDPLUS programmas ietvaros ar partneriem veidojas brīvas, draudzīgas attiecības, kas balstītas uz savstarpēju sapratni, uzticēšanos un ētiku. Pateicoties tam, mēs noteikti turpināsim sadarbību ar TURID un NORDPLUS, tādējādi veicinot sabiedrības redzesloka paplašināšanos,” uzsver A. Brencis.