Nordplus
Nordplus pieredzes stāsts

No 2020. gada augusta līdz 2023. gada septembrim Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs koordinēja Nordplus programmas Jauniešu izglītības projektu “Fizisko aktivitāšu metožu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”, ko īstenoja kopā ar trijām skolām no Lietuvas un Igaunijas. Projekta galvenais sasniegtais rezultāts – izstrādātie mācību metodiskie materiāli, ko sporta skolotāji var izmantot darbā ar skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kā radās projekta ideja?

Ar katru gadu arvien vairāk skolēnu ar īpašajām vajadzībām tiek integrēti vispārizglītojošo skolu mācību procesā. Daudziem sporta skolotājiem - ne tikai tiem, kas jau strādā ar šiem skolēniem, bet arī tiem, kuri tikko uzsākuši darbu, ir nepieciešamas papildu zināšanas un atbalsts, lai šis integrēšanas process notiktu iespējami gludi.

Savā projektā aicinājām iesaistīties gan sporta skolotājus, gan metodiķus, lai kopā izstrādātu noderīgus metodiskos materiālus. Daudzi no materiālos ietvertajiem vingrinājumiem ir vienkārši paveicami vairumam skolēnu - piemēram, spēlēšanās ar baloniem, tomēr to izpilde var būt  sarežģīta tiem jauniešiem, kam ir veselības problēmas. Mūsu mērķis bija radīt dažādas tehnikas, kas būtu piemērotas skolēniem ar dažāda līmeņa funkcionāliem traucējumiem.

Kādas aktivitātes īstenojāt projekta laikā?

Projektā piedalījās četras speciālās izglītības skolas no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Projekta īstenošanas laikā katrā skolā notika skolotāju apmaiņa, un projekta noslēgumā organizējām konferenci Latvijā. Kopumā organizējām 28 personu mobilitātes, kurās piedalījās gan sporta skolotāji, gan metodiķi. Vizīšu laikā mums bija iespēja apmeklēt arī dažādas sporta nodarbības - tādas kā peldēšana, slidošana - lai iegūtu praktiskās zināšanas un labākās prakses.

Kādi bija projekta galvenie rezultāti?

Nordplus projektā mēs izstrādājām digitālos metodiskos materiālus "Fizisko aktivitāšu metodes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem", ar kuriem var iepazīties latviešu valodā un angļu valodā.

Šiem metodiskajiem materiāliem var būt ilgstoša ietekme pēc projekta darbības beigām - tos var integrēt mācību programmās, kā arī dalīties ar kolēģiem, turpinot sniegt labumu skolēniem arī pēc projekta pabeigšanas.

Kā notika darbs pie metodisko materiālu izveides?

Katra skola izstrādāja trīs mācību metodes, katrai pievienojot gan rakstisku procesa aprakstu, gan video pamācību. Rezultātā mēs sagatavojām 12 mācību metodes, kuras tika tulkotas latviešu, igauņu un lietuviešu valodās un apkopotas digitālajās vadlīnijās.

Izstrādātos metodiskos mācību materiālus mēs testējām šajā projektā iesaistītajās skolās. Mums bija svarīgi saņemt skolēnu atsauksmes - ja kaut kas neizdevās vai skolēniem nepatika, vai arī to nevarēja realizēt atvēlētajā laikā un intensitātē, mēs veicām korekcijas. Vienlaikus mēs vērojām un izvērtējām skolēnu apmierinātību ar sporta nodarbībās īstenotajām aktivitātēm un to, cik tās ir ērtas vai piemērotas skolēniem ar veselības problēmām. Tika intervēti arī sporta skolotāji, lai noskaidrotu, vai metodes sasniedz viņu mērķus, vai aprīkojums ir pieejams un pietiekams. Papildus tam, pieaicinātā eksperte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesore Aija Kļaviņa, izvērtēja skolotāju sagatavotos metodiskos mācību materiālus un sniedza savas atsauksmes un ieteikumus.

Kā projektā īstenotās aktivitātes ietekmēja skolēnu iesaisti mācību procesā?

Skolēniem sporta stundās bija iespēja izmēģināt jaunas aktivitātes, tikties ar citiem sporta skolotājiem no projekta dalībvalstīm, tādējādi uzlabojot savas angļu valodas zināšanas. Dažiem skolēniem radās lielāka motivācija piedalīties sporta stundās, jo viņi varēja izmēģināt jaunas aktivitātes. Īpaši svarīgi bija arī tas, ka skolēni ar funkcionāliem traucējumiem varēja veikt piedāvātās sporta aktivitātes daudz vieglāk, pielāgojot savām vajadzībām. Visu mācību dalībnieku integrēšana mācību procesā pozitīvi ietekmēja arī vienaudžu attiecības, jo iekļaujoša sporta vide sniedz iespējas mijiedarboties ar vienaudžiem, veicinot sociālo prasmju attīstību un jēgpilnu draudzību.

Skolēni atzinīgi novērtēja iespēju izteikt savu viedokli un novērtēt jaunās mācību aktivitātes, vingrinājumus un spēles. Viņi jutās kā daļa no projekta, redzot savu pienesumu mācību vides uzlabošanai - tas palīdzēja celt arī viņu pašapziņu.

Vai un kā dalība projektā ir palīdzējusi iesaistītajiem skolotājiem pilnveidoties profesionāli?

Svarīgākie ieguvumi skolotājiem, piedaloties šajā projektā, bija profesionālā attīstība, iespēja apgūt inovatīvas mācīšanas pieejas, uzlabot angļu valodas zināšanas, apgūt digitālās un vadības prasmes, kā arī iegūt jaunus, noderīgus kontaktus. Šāda profesionālā attīstība pozitīvi ietekmē skolotāju mācīšanās stilu un dod labumu arī skolēniem, veicinot iekļaujošāku mācību vidi.

Sadarbojoties projektā, sporta skolotāji vairoja arī savu un vienaudžu izpratni par skolēnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām. Apmeklējot citas projekta partnerskolas, viņiem bija iespēja klātienē redzēt, kā iekārtotas sporta zāles un ģērbtuves, kā tās tika pielāgotas šiem skolēniem. Skolotāji varēja arī piedalīties sporta stundās un redzēt, kāda veida mācību metodes un aprīkojums tajās izmantots. Tā bija vērtīga pieredze, un skolotāji to augstu novērtēja.

Kas bija izaicinošākais, ar ko saskarāties projekta īstenošanas laikā?

Covid-19 pandēmija, kā arī par projektu atbildīgo personu nomaiņa būtiski aizkavēja projekta uzsākšanu. Bija brīdis, kad likās, ka projektu nespēsim īstenot plānotajā periodā, tomēr sporta skolotāji bija ļoti atbalstoši un vēlējas īstenot šo projektu, jo tas būtiski papildinātu pedagoģiskās kompetences starptautiskā līmenī, sniegtu jaunu pieredzi un paplašinātu redzesloku. Projekts tika īstenots ļoti īsā laikā, kas bija ievērojams slogs visiem iesaistītajiem.

Vai un kā projekts ir palīdzējis pilnveidot skolas darbu pēc projekta noslēguma?

Projekta īstenošana nostiprināja profesionālās saites starp skolām. Nākamajā gadā plānojam uzrakstīt un īstenot vēl vienu kopīgu Nordplus projektu, lai uzlabotu pedagoģiskās kompetences un dalītos pieredzē. Nākotnē plānojam arī apmainīties ar jaunām mācību metodēm un pieejām starp skolām.

Šis bija mūsu skolas pirmais Nordplus projekts, un tas sniedza patīkamu un vērtīgu pieredzi.